Preskočit na obsah

Čo darovať planéte Zem k jej sviatku?

22.04 2021, Enviroportal

Dvadsiaty druhý apríl sa každoročne spája s oslavou Dňa Zeme. S oslavou planéty, ktorá je pre ľudstvo životodarnou, fascinujúcou a nenahraditeľnou. Súčasný rozmach civilizácie, technický pokrok a konzumný spôsob života však spôsobujú Zemi hlboké, ťažko zahojiteľné rany. Životné prostredie a podnebie našej planéty tak dlhodobo čelia nežiaducim vplyvom, ktoré predstavujú hrozbu pre život na nej nielen pre našu generáciu, ale aj pre tie nasledujúce.

Ak by súčasné negatívne trendy pokračovali, budúce generácie sa budú musieť vyrovnať s extrémnejšími teplotami a poveternostnými udalosťami, s menším počtom rastlinných a živočíšnych druhov, s rastúcim nedostatkom zdrojov a s jej obrovským znečistením.

Vedeli ste, že v dôsledku ľudskej činnosti:hmyz opľuje kvet

  • sa mení globálna klíma našej planéty? Zmena klímy ovplyvňuje celý svet. Štíty polárnych ľadovcov sa roztápajú a hladina morí stúpa. V niektorých regiónoch sú extrémne výkyvy počasia a zrážky čoraz častejšie, zatiaľ čo iné oblasti zažívajú viac extrémnych horúčav a suchá.
  • sa vytráca rozmanitosť života na zemi, stráca sa biodiverzita? Znečisťujúce látky produkované ekonomickými činnosťami sa hromadia v životnom prostredí, čím sa znižuje schopnosť ekosystémov obnovovať sa a poskytovať nám životne dôležité služby.
  • sa spotreba a výrobné systémy stali neudržateľnými? Premena surovín na tovar, ktorý sa používa, spotrebúva a potom odhadzuje, vedie nielen k hromadeniu množstva znečistenia a odpadu, ale aj k celosvetovej hospodárskej súťaži o prírodné zdroje.

Je udržateľná budúcnosť planéty Zem ešte možná?

Čo teda darovať planéte Zem k jej sviatku? Venujme jej nové ľudské myslenie a strategické smerovanie, ktoré dokáže zabezpečiť rovnováhu medzi spoločenskými, hospodárskymi a environmentálnymi faktormi.

Agenda 2030

Aj preto Organizácia Spojených národov prijala doposiaľ najkomplexnejší súbor globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja – Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Dokument nie je právne záväzný, avšak vyjadruje zámer krajín viesť ich rozvoj smerom k udržateľnosti a nastaviť ich národné politiky, stratégie a plánovanie tak, aby prispievali k dosiahnutiu globálnych cieľov.

Envirostratégia 2030

Aj Slovensko má po rokoch jasne stanovený postup, ako čeliť najväčším environmentálnym výzvam a riešiť najzávažnejšie problémy životného prostredia. Začiatkom roku 2019 bola vládou SR prijatá environmentálna politika Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030). 

Strategický dokument vytyčuje politiku štátu v oblasti ochrany životného prostredia. Jeho základnou víziou je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo založené na jeho dôslednej ochrane, využívajúc čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok. Kvalitné životné prostredie zlepšuje aj zdravie obyvateľstva.

Aký je stav životného prostredia na Slovensku?

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vydávajú každoročne Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Publikované údaje a informácie poskytujú komplexnejší pohľad nielen na kvalitu životného prostredia na Slovensku, ale aj na vyhodnotenie vybraných nástrojov starostlivosti o životné prostredie.

Ako sa zapojiť do osláv Dňa Zeme?

Množstvo organizácií, iniciatív či hnutí pripravilo program oslavujúci našu planétu. Vybrať si tú, ktorá vás najviac osloví, si môžete aj cez kalendár podujatí. Mnohé z online podujatí vás môžu inšpirovať, ako každodennou rutinou vzdať hold planéte Zem a oslavovať ju tak častejšie ako len 22. apríla. 

Z pripravovaných podujatí vám dávame dopozornosti napríklad dobrovoľnícku výzvu Vyčistime si lúky II., ktorá sa uskutoční 23. apríla. S podporou obcí Zemianska Olča, Bodzianske Lúky, Brestovec a Lipové budeme čistiť nelegálne skládky v okolí poľných ciest. Účasť dobrovoľníkov je podmienená registráciou cez Facebook SEV Dropie

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni