Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Cerová vrchovina na stope inváznej rastliny glejovky americkej

12.09 2022, Enviroportal

S cieľom zvýšenia povedomia obyvateľov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) pravidelne poukazuje na tému inváznych druhov rastlín na našom území. Tento rok sa prostredníctvom aktivít Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina zameriavame na problematiku glejovky americkej.

Glejovka americká je trváca bylina, ktorá  dorastá až do výšky 2 metre. Má hrubý dužinatý plazivý podzemok, z ktorého vyrastajú nové byle. Je to teplomilný druh, ktorý sa na Slovensku šíri najmä v južných oblastiach Slovenska, popri poliach, viniciach, vodných tokoch a cestách. Táto invázna rastlina kvitne v lete voňavými ružovými kvetmi. Plody vytvárajú semená s dlhým bielym páperím. Glejovka americká sa rozmnožuje generatívne, teda semenami v podobe bieleho páperia ľahko šíriteľnými vetrom, ale aj vegetatívne, a to rozrastaním plazivého podzemku a tvorbou nových bylí. Rastlina je jedovatá.kvet glejovky americkej

Ako uvádza riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová: „Najvhodnejším spôsobom odstraňovania glejovky americkej je pravidelné kosenie niekoľkokrát ročne. Pokiaľ je kosenie realizované len jeden krát ročne, odporúčame ho vykonať v období pred kvitnutím. V prípade, že glejovka rastie na okraji polí, tento druh sa môže aj zaorávať. Pri menších porastoch je účinné aj vykopávanie alebo vytrhávanie rastlín. Vtedy je však potrebné odstrániť z pôdy celý podzemok, aby z ponechaného zvyšku rastlina opäť nevyrástla.“

„Populáciu glejovky americkej pravidelne na našom území mechanicky odstraňujeme. Pri týchto aktivitách úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou a dobrovoľníkmi, bez ktorých by boj s inváznymi rastlinami nebol nikdy účinný. Z dlhodobého hľadiska je najdôležitejšie zameranie sa na prevenciu výskytu ako aj na realizáciu účinných manažmentových opatrení,“ dodáva Eva Belanová. Počas mapovania územia a dlhodobého monitoringu výskytu inváznych rastlín v území Cerovej vrchoviny vznikol zaujímavý dokument (informačný letákvideo). 

V tejto súvislosti ŠOP SR vyzýva vlastníkov pozemkov a samosprávy k zabezpečeniu pokosenia plôch s výskytom inváznych druhov. Povinnosť starostlivosti o pozemky vyplýva z legislatívy na ochranu poľnohospodárskych pozemkov, ale aj zo zákona o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (zákon č. 150/2019 Z.z. ako aj vyhláška č. 450/2019 Z.z.), ktorý platí od roku 2019 a preberá povinnosti, ktoré boli predtým definované v zákone o ochrane prírody a krajiny.

Na našom území evidujeme 7 druhov inváznych nepôvodných rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky a 36 druhov inváznych rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej Únie. Okrem spomínanej glejovky americkej sem patrí napríklad zlatobyľ obrovská, zlatobyľ kanadská, pohánkovec, kustovnica cudzia, javorovec jaseňolistý či ambrózia palinolistá. V prípade nejasností s identifikáciou alebo otázok spojených s odstraňovaním inváznych druhov je možné sa obrátiť na Štátnu ochranu prírody ako aj na jednotlivé správy chránených krajinných oblastí či národných parkov.

Výskyt inváznych druhov CHKO Cerová vrchovina

Doplňujúce informácie:

  • Invázne rastliny sú nepôvodné druhy, ktoré sa na územie Slovenska dostali činnosťou človeka. Najčastejšie boli dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny a z parkov a iných výsadieb sa začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Väčšina týchto druhov pochádza z Ameriky a z Ázie. Viaceré z inváznych druhov v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách a nezriedka zasahujú aj do cenných pôvodných rastlinných spoločenstiev.
  • Viac o problematike inváznych druhov nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR: 
  • Legislatíva:

 

Foto: foto 1: zdroj L. Papáčová, foto 2: Zaznamenaný výskyt inváznych druhov na území CHKO Cerová vrchovina

Zdroj: Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Rezort MŽP SR