Preskočit na obsah

ATMO-PLAN – online modelovací nástroj hodnotí kvalitu vzdušia

16.06 2022, Enviroportal

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyvinul webovú aplikáciu na podporu riešenia a zjednotenia prístupu k posudzovaniu kvality ovzdušia.

Aplikácia ATMO-PLAN je zameraná najmä na:

  • hodnotenie vplyvu na kvalitu ovzdušia, napríklad rozptylové štúdie – imisno-prenosové posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. a hodnotení vplyvov na životné prostredie, pričom cieľom je harmonizácia týchto procesov a vzájomná porovnateľnosť výstupov a
  • podporu implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia v súlade so zákonom o ovzduší č. 137/2010 Z. z. Na tento účel aplikácia obsahuje aj možnosť návrhu a hodnotenia nízkoemisných zón.

ATMO-PLAN umožňuje spúšťať výpočty pre vlastné oblasti v rámci územia SR a následne medzi sebou porovnávať rôzne scenáre navrhované v plánoch kvality ovzdušia. Systém podporuje modelovanie koncentrácií PM10, PM2.5, NO2 a vlastnej látky modelovanej ako inertný plyn.

Výpočet koncentrácií je založený na vopred definovanom scenári, ktorý môže používateľ modifikovať pridávaním nových zdrojov alebo úpravou technických a fyzikálnych parametrov už implementovaných zdrojov. ATMO-PLAN má taktiež integrovanú funkcionalitu na vytváranie nízkoemisných zón ľubovoľných tvarov a veľkostí s možnosťou vylúčenia vybraných vozidiel zo zóny podľa typu, emisnej triedy a paliva.

Technické parametre

Základné vstupy pre výpočet sú:""

  • pozaďové koncentrácie modelované regresno-interpolačným modelom RIO v kombinácii s modelom AtmoStreet,
  • meteorológia z modelu ALADIN s rozlíšením 4,5 x 4,5 km, 
  • emisie z dopravných zdrojov modelované modelom FASTRACE pre celé územie SR s vyšším rozlíšením pre vybrané oblasti a
  • priemyselné zdroje spracované z prístupných databáz emisných zdrojov (NEIS).

Simulácia je realizovaná za pomoci disperzného modelu IFDM.

Po ukončení výpočtu si užívateľ môže výstupy prezrieť v prehľadných webových mapách priamo v aplikácii a stiahnuť si podrobnejšie dáta o simulácii vo formáte tiff a ASCII.

ATMO-PLAN umožňuje vytváranie tzv. bodov záujmu, v ktorých je zaznamenaný hodinový chod koncentrácií znečisťujúcich látok počas celého roka, tieto výstupy sa dajú stiahnuť ako csv a vykresliť pomocou webového nástroja.

FASTRACE je dopravný emisný model vyvinutý vo VITO, založený na softvéri COPERT, ktorý sa celosvetovo používa na výpočet emisií z cestnej dopravy.

IFDM je bi-gaussovský disperzný model využívajúci Bultynck-Maletove disperzné parametre. Model počíta koncentračné príspevky pre každý definovaný bod receptora zo všetkých zdrojov v závislosti od rýchlosti vetra a jeho smeru a stability atmosféry.

Workshop k modelovaciemu nástroju ATMO-PLAN

Aplikáciu môžu používať len registrovaní užívatelia zo Slovenska. Užívatelia by mali mať základné poznatky o rozptyle znečisťujúcich látok v ovzduší, prípadne skúsenosti s využitím iných rozptylových modelov. Primárne je určená pre posudzovateľov vo veciach kvality ovzdušia prípadne pre manažérov kvality ovzdušia v štátnej a verejnej správe.

Pre záujemcov pripravilo SHMÚ školenia vo forme workshopov, počas ktorých si  účastníci budú môcť jeho aplikáciu skúšať priamo v praxi a riešiť prípadné problémy za pomoci inštruktorov. Z tohto dôvodu je účasť na jednom workshope obmedzená na 10 účastníkov, disponujúcich vlastným notebookom. Prvý workshop sa uskutoční 23. júna 2022, neskôr na jeseň budú zorganizované ďalšie, ich počet sa bude odvíjať od záujmu odbornej verejnosti. Najbližší workshkop bude prebiehať v budove SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava, v čase 9:00 – 16:00 v miestnosti A23 . Workshop je bezplatný, účastníci potrebujú vlastný notebook. Dopravu, ubytovanie a stravu si účastníci hradia sami.

Registračný formulár: https://forms.gle/1xrwkxHPYntnKcpXA

Autor: Juraj Beňo, SHMÚ


 

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie Rezort MŽP SR