Preskočit na obsah

Analýza a hodnotenie rizík priemyselných havárií

19.01 2006, Enviroportal

Analýza a hodnotenie rizík priemyselných havárií

Odborné školenie pre obvodné úrady životného prostredia

Termín konania: 25. 1. 2006
Miesto konania: Bratislava, Hanulova 5/b

Školenie je zamerané na zvýšenie informovanosti štátnej správy v oblasti analýzy a hodnotenia rizík. Z tohto dôvodu bude program školenia zameraný na praktické príklady aplikácie vybraných metód analýzy a hodnotenia rizík.

LEKTORI:

RNDr. Darina Kobzová, CSc., Riaditeľka odboru manažmentu environmentálnych rizík
Ing. Ján Kandráč, CSc., Risk Consult, spol. s. r. o.

Časový harmonogram Program
10.00 - 12.30
  • Otvorenie školenia, krátke zhodnotenie roku 2005 v oblasti prevencie ZPH
  • Význam, účel a základné princípy hodnotenia rizík
  • Analýza rizika - vybrané induktívne a deduktívne metódy a postupy hodnotenia rizík - Metodika stromu porúch, Metodika stromu udalostí (praktické ukážky na vybraných rizikových technológiách)
  • Diskusia k problematike
12.30 - 13.30

Obedná prestávka

13.30 - 16.00
  • Integrovaný a komplexný postup štátnej správy pri kontrole rizikových analýz
  • Obvyklé chyby spracovateľov rizikových analýz pri aplikácii - Metodika stromu porúch, Metodika stromu udalostí
  • Alternatívne metódy hodnotenia rizika - možnosti ich použitia
  • Diskusia k problematike

Kontakt:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Oddelenie starostlivosti o životné prostredie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048/437 41 66
E-mail: knazovic@sazp.sk

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky