8. výzva zameraná na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na monitorovanie a hodnotenie stavu vôd

29.12 2015,

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Dátum zverejnenia: 22. 12. 2015
Viac informácií: www.op-kzp.sk, vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk
 

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Výzvy