Preskočit na obsah

76. výzva zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

21.09 2022,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2022-76
Dátum vyhlásenia: 20. 9. 2022
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy