Preskočit na obsah

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

20.05 2021, Enviroportal

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímyKód výzvy: 
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67
Dátum vyhlásenia: 20. 5. 2021
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy