56. výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

31.10 2019,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Dátum vyhlásenia: 29. 10. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk
 

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Výzvy