42. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na informačné programy

23.10 2018,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42
Dátum vyhlásenia: 12. 06. 2018
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Výzvy