Preskočit na obsah

22. marec – Svetový deň vody

21.03 2023, Enviroportal

Cieľom Svetového dňa vody, ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je upriamiť pozornosť na životne dôležitú úlohu vody vo všetkých ekosystémoch, v adaptácii na zmenu klímy, priemysle, poľnohospodárstve či v zásobovaní zdravotne bezpečnou pitnou vodou.  Tento rok nás OSN vyzýva k riešeniu krízy v oblasti nedostatku vody a osvety ohľadom hygieny. Globálna kampaň Buď zmenou (Be the change) nás nabáda k tomu, aby sme zmenili spôsob,  pri spotrebe, používaní a hospodárení s vodou.

Tipy, ako hospodáriť s vodou

Vodné zdroje sú ľahko zraniteľné a nie sú nevyčerpateľné, preto si vyžadujú primeranú reguláciu nakladania s nimi, ako aj ich účelné a hospodárne využívanie. Jedným z hlavných rizík dostupnosti vodných zdrojov je aj predpokladaný častejší výskyt dlhotrvajúcich suchých období v letných mesiacoch spojených s nedostatkom vody, ktoré môžu byť prerušované niekoľkodennými dažďami s vysokým úhrnom zrážok vyvolávajúcich vznik povodní. 

V oblasti využívania vôd je preto potrebné optimalizovať odbery, hospodáriť s vodou efektívne, zrážkové vody a vyčistené odpadové vody opätovne využívať, podporovať používanie technológií a postupov šetriacich vodu, a to najmä s ohľadom na zmenu klímy a jej dopadov.

Využívanie vodných zdrojov na Slovensku sa prednostne orientuje na zdroje podzemných vôd, ktorých zásoby umožňujú využívanie aj v suchých a menej zrážkových obdobiach a sú spoľahlivejšie nielen z hľadiska stability množstva, ale aj kvality.  

Počet obyvateľov zásobovaných zdravotne bezpečnou  pitnou vodou z verejných vodovodov dosiahol 4 912 940, čo predstavovalo 90,15 % z celkového počtu obyvateľov (r. 2021). Spotreba vody dodávanej verejnými vodovodmi dlhodobo klesá u všetkých kategórií užívateľov. Z pohľadu spotrebiteľa prílišné úspory vody v domácnostiach môžu viesť k poklesu životnej úrovne obyvateľov.  V roku 2021 dosiahla" " priemerná denná spotreba na obyvateľa 80,73 litra, čo je hodnota považovaná za hygienické minimum.

 K zníženiu vodnej stopy vlastnej domácnosti môže prispieť každý z nás, napr. sprchovaním namiesto kúpania, vypnutím vody počas umývania zubov či pranie bielizne len po naplnení práčky. Napríklad umývaním riadu v umývačke riadu môže priemerná rodina ročne ušetriť až 6000 litrov vody.

Rovnako je neprípustné zavlažovanie záhrady pitnou vodou. Okrem zachytávania dažďovej vody na polievanie záhrady je možné zabrániť jej zbytočnému odparovaniu napr. hustejšou výsadbou, správnou výsadbou podľa slnečnej orientácie pozemku, nastieľaním záhonov suchým lístím či budovaním záhradných jazierok.

Analýza pitnej vody

Kvalita pitnej vody v SR je kontrolovaná v pravidelných intervaloch a dlhodobo dosahuje vysokú úroveň. V roku 2021 sa v prevádzkových laboratóriách vodárenských spoločností analyzovalo 18 113 vzoriek pitnej vody, pričom sa vykonalo 524 008 analýz na jednotlivé ukazovatele pitnej vody. Požiadavkám na kvalitu pitnej vody vyhovovalo 99,74 % skúmaných vzoriek.

Kvalita vody z verejných vodovodov je priebežne kontrolovaná dodávateľmi a orgánmi verejného zdravotníctva. Naopak každému, kto využíva vodu z vlastnej studne na pitné účely, odporúča ÚVZ SR skontrolovať jej kvalitu 2-krát ročne v akreditovanom laboratóriu. Takýmito laboratóriami disponuje aj ÚVZ SR a jeho regionálne úrady. Kontakty na odborníkov sú uvedené na webovom sídle ÚV SR.

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravil Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) pre občanov bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Okrem vyšetrenia vzoriek zo studní budú pracovníci úradu a jeho pobočiek poskytovať aj rady týkajúce sa:

  • zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov (studní),
  • ochrany vlastných vodných zdrojov a problémov spojených s pitnou vodou a 
  • významu vody pre zdravie človeka.

ÚVZSR uvádza: „Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov" " (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.“

Dusičnany (NO3-) sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s dusitanmi (NO2-) signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíšnych fariem. V tráviacom trakte sa dusičnany vplyvom niektorých druhov baktérií redukujú na toxickejšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorého schopnosť prenášať kyslík je obmedzená. Riziko methemoglobinémie hrozí najmä dojčatám do veku 3 mesiacov.

Testovanie kvality vody zamerané na zvýšený obsah dusičnanov pripravila v Poprade pre záujemcov aj Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Informácie o novinkách, technológiách a kvalite pitnej vody ponúkne spoločnosť  22. marca  v obchodno-zábavnom centre MAX. Okrem toho ponúka spoločnosť v jarných mesiacoch  školským kolektívom exkurzie do vybraných vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. Študenti budú mať možnosť pozorovať rôzne výrobné procesy vodárenských zariadení alebo čistiarní odpadových vôd.

Mám rád vodu

ÚVZ SR pripravil aj krátky anonymný dotazník Mám rád vodu, v ktorom chce zistiť názor respondentov na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a studní. Odpovede poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou.
Dotazník Mám rád vodu

Deň otvorených dverí

Okrem Svetového dňa vody patrí marec aj Svetovému dňu meteorológie a pri tejto príležitosti pripravil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) – Deň otvorených dverí 2023 s množstvom podujatí aj vo svojich regionálnych centrách. Verejnosť bude mať možnosť pozrieť si pracoviská SHMÚ vrátane ukážok a odborného výkladu so zameraním na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu a kvalitu ovzdušia.

Ak sa vám nepodarí navštíviť SHMÚ osobne, môžete sa zúčastniť odborného semináru prostredníctvom Facebooku.

Z histórie

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 1992 22. marec za Svetový deň vody. Na svojom 47. zasadnutí prijalo rezolúciu A/res/47/193 of 22 February 1993 (EN). Svetový deň vody sa prvýkrát oslavoval v roku 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktoré sú obsiahnuté v kapitole 18 (Ochrana kvality a zásob sladkovodných zdrojov) Agendy 21. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali implementácii odporúčaní medzinárodnej rady a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu.

Zaujímavosti

Spracoval: Ing. Ľ. Koreňová, Mgr. P. Horváthová

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Voda Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni