Preskočit na obsah

2. február - Svetový deň mokradí

05.02 2007, Enviroportal

2. február - Svetový deň mokradí

2. február si už viac ako tri desiatky rokov pripomíname ako Svetový deň mokradí. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva (Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitats), známy aj ako Ramsarská konvencia.
Ramsarský dohovor
je prvým z novodobých globálnych medzinárodných dohovorov na ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov. Ochrana mokradí sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce najmä z toho dôvodu, že veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí spôsobili na celom svete vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov a druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané. Jedným z hlavných impulzov pre vytvorenie Dohovoru bol už začiatkom šesťdesiatych rokov alarmujúci pokles početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov. Pádnym dôvodom sa stala aj rastúca potreba ochrany biotopov najmä sťahovavých druhov vodných vtákov - preto sú názve dohovoru slová "predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva".

Neskôr však konvencia rozšírila svoj záujem na všetky aspekty ochrany a múdreho využívania mokradí a považuje mokrade za ekosystémy, ktoré sú mimoriadne významné pre ochranu biodiverzity aj pre človeka. Ramsarský dohovor vytvára rámec pre medzinárodnú spoluprácu pri ochrane a využívaní mokraďových biotopov.

Dohovor vošiel do platnosti v roku 1975 a v súčasnosti má 154 zmluvných strán. V Zozname mokradí medzinárodného významu je zapísaných 1 636 mokradí, ktoré zaberajú celkovú plochu 145,7 miliónov hektárov. Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území, vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Osobitným záväzkom je prihlásenie vybraných mokradí na zápis do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu.

Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalej ČSFR 2. júla 1990, čím na seba zobrala príslušné záväzky. Výkonným orgánom, zodpovedným za implementáciu Ramsarského dohovoru v SR, je Ministerstvo životného prostredia SR. Jeho poradným a koordinačným orgánom je Slovenský ramsarský výbor, zložený zo zástupcov štyroch rezortov, odborných a vedeckých inštitúcií a mimovládnych organizácií. Na Slovensku evidujeme mokrade rôzneho významu. Mokrade medzinárodného významu sú zapísané ako Ramsarské lokality.

V databáze Centra mapovania mokradí je v súčasnosti evidovaných:
- 22 medzinárodne významných lokalít (z toho 11 ako zapísané ramsarské lokality),
- 72 národne významných mokradí,
- 467 regionálne významných mokradí a 1050 lokálne významných mokradí.

Zdroj:
MŽP SR, ŠOP SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky