Preskočit na obsah

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

18.05 2006, Enviroportal

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

Už od polovice sedemdesiatych rokov si každoročne 18. mája pracovníci múzeí, ich návštevníci i priaznivci pripomínajú Medzinárodný deň múzeí - Internatioal Museum Day -sviatok všetkých múzejníkov. Medzinárodný deň múzeí prispieva k prezentácii poslania múzeí ako inštitúcií, ktoré slúžiacia verejnosti a v jej záujme zhromažďujú a chránia dedičstvo minulosti.

Medzinárodný deň múzeí sa pripomína od roku 1977. Vtedy na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve a Leningrade podporilo prijatie rezolúcie o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí 108 národných komitétov.

Cieľom Medzinárodného dňa múzeí je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, preto je tento deň spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň.
Múzeá nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva - hmotných dokladov, zbierkových predmetov - muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odbornom i vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosti.
Aktivity spojené s Medzinárodným dňom múzeí sú orientované na prezentáciu takých činností múzea, ktoré zostávajú pred návštevníkom inokedy skryté - napr. postupy pri konzervovaní, reštaurovaní a ošetrovaní múzejných zbierkových predmetov. Múzejníci, kurátori zbierok, ponúkajú bezplatne svoje odborné rady pri určovaní a ohodnocovaní umeleckých diel, starožitností, nerastov a minerálov, liečivých rastlín,...
Múzeá na Slovensku si takisto pripomínajú tohtoročný Medzinárodný deň múzeí. Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je spojený s Medzinárodným dňom pamiatok a historických sídiel (18. apríl) do Mesiaca kultúrneho dedičstva (18. apríl - 18. máj) v rámci kampane Európa - spoločné dedičstvo. Už od prvých májových dní sa začínajú v múzeách akcie pripravené k Medzinárodnému dňu múzeí - vernisáže, besedy, koncerty, dni remesiel a iné netradičné akcie.

Medzinárodná rada múzeí (International Council od Museums - Medzinárodný komitét múzeí) je mimovládna organizácia, pôsobiaca pod patronátom UNESCO so sídlom v Paríži. Vznikla roku 1947 s cieľom posilňovať regionálnu spoluprácu múzeí, podporovať profesionálnu výchovu múzejníkov, presadzovať uvádzanie profesionálnej etiky do praxe múzeí, bojovať proti nelegálnemu vývozu kultúrnych statkov a ochraňovať svetové kultúrne a prírodné dedičstvo s cieľom iniciovať aj prípravu medzinárodných dohovorov, ktoré prispejú k ochrane a záchrane kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách.


Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky