13. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

05.05 2016,

Kód: OPKZP-PO1-SC131-2016-13
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
Dátum vyhlásenia: 19. 04. 2016
Viac informácií: www.op-kzp.sk


Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Výzvy