Preskočit na obsah

10. december - Deň ľudských práv

11.12 2006, Enviroportal

10. december - Deň ľudských práv

Medzi Svetové dni sponzorované Svetovou zdravotníckou organizáciou patrí aj Deň ľudských práv. pripadajúci na 10. decembrový deň V roku 2006 sa tento deň pripomína pod heslom Boj proti chudobe - povinnosť, nie charita.

Tohtoročný Deň ľudských práv/Human Rights Day má hlavnú tému Ľudské práva a chudoba/Human rights and poverty.

Chudoba je príčinou i dôsledkom porušovania základných ľudských práv. Práve táto jej dvojsečnosť posúva boj s chudobou do kategórie najdôraznejších výziev ľudstva v poslednom období. Spojitosť medzi ľudskými právami a chudobou je očividná: Väčšina tých, ktorých práva sú upierané - obete diskriminácie či prenasledovania, patria zväčša do vrstvy chudobných. Vo všeobecnosti majú sťažený alebo aj úplne obmedzený prístup na trh práce a takisto je výrazne obmedzená aj ich možnosť participácie na základných službách a zdrojoch. Vo väčšine spoločenstiev nemôžu chudobní využiť svoje právo na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť či bývanie z jednoduchého dôvodu - nemôžu si to dovoliť. Chudoba tak zasahuje všetky ľudské práva - nemožnosť uplatniť si svoje sociálne a ekonomické práva, napr. prostredníctvom dosiahnutia primeraného stupňa vzdelania, spôsobuje vylúčenie chudobných vrstiev z účasti na verejnom živote a tak aj z možnosti ovplyvňovať politické dianie, čo súvisí s uplatňovaním občianskych a politických práv.

Takýto pohľad na chudobu cez optiku ľudských práv je stále pomerne zriedkavý. Chudoba sa skôr chápe ako tragédia a nevyhnutnosť, a dokonca sa zodpovednosť za ňu prisudzuje tým, čo ňou trpia. Prinajlepšom sa krajiny či jednotlivci postihnutí chudobou prezentujú ako obete nešťastia, a v horšom prípade ako dôsledok ich vlastnej lenivosti, pre ktorú si nezaslúžia lepší osud.

Skutočnosť je však úplne odlišná. Chudobu vytvára veľa ingrediencií, ale vždy ju charakterizujú faktory ako diskriminácia, nerovnosť v prístupe k zdrojom a sociálna a kultúrna exklúzia a stigmatizácia. Tieto faktory však majú aj iné meno: Popieranie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. A práve to sú oblasti, v ktorých nielen môžu, ale sú povinné vlády a ostatné autority zo svojej pozície konať a zjednávať nápravu. Mnohé medzinárodné stretnutia definovali ciele milénia v tejto oblasti prostredníctvom deklarácií či nedávno v r. 2005 v záveroch svetového summitu. Rokom 2006 sa končí Prvá dekáda OSN na odstraňovanie chudoby/First United Nations Decade for Eradication of Poverty, ktorá bola vyhlásená a odštartovaná v r. 1997. Uplatňovanie ľudských práv, vrátane boja proti chudobe, sa tak musí stať základnou praktickou obsahuplnou povinnosťou, nielen púhou snahou a obsahom politických vyhlásení.

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky