Inšpektori ochrany vôd ukladali pokuty

31.07 2012, Enviroportal

Dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh, ako aj ďalších zákonov. Na tieto oblasti sa zamerali inšpektori ochrany vôd zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Tí v prvom polroku tohto roka vykonali 587 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 124 kontrolách, za čo udelili 101 pokút vo výške takmer 97-tisíc eur.   

15 rokov spoločného podniku slovenských vodohospodárov

29.06 2012, Enviroportal

 

V nedeľu, 1. júla uplynie  presne 15 rokov od vzniku Slovenského vodohospodárskeho podniku SVP so sídlom v Banskej Štiavnici. Ten obrazne povedané, zjednotil vodné hospodárstvo na Slovensku pod jednu strechu. Zlúčením dovtedajších štyroch samostatných štátnych podnikov - Povodia Dunaja, Povodia Váhu, Povodia Hrona a Povodia Bodrogu s Hornádom sa podarilo odstrániť vplyv rozdielnej polohovej renty bývalých štátnych podnikov povodí. Vznikli optimálne možnosti na vzájomnú pomoc a spoluprácu všetkých novovzniknutých odštepných závodov, a to najmä v časoch veľkých povodní. 

Škodlivú látku vyliali do pôdy, zasiahli inšpektori životného prostredia

21.06 2012, Enviroportal

Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia odhalili v uplynulých dňoch porušenie  zákona na úseku vôd aj odpadov. Košická firma VENAS vo svojej prevádzke v Strede nad Bodrogom vyliala do pôdy zhruba 50-tisíc litrov škodlivej látky. Tento odpad vznikol pri spracovaní sójového oleja. Spoločnosť porušila zákon z dielne envirorezortu tým, že odpad nezaradila na potreby vedenia evidencie podľa katalógu odpadov a neviedla o ňom potrebnú evidenciu. Firme hrozí finančná pokuta, ktorej výška bude závisieť od správneho konania.

Naučme deti vážiť si vodu!

22.03 2012, Enviroportal

22. marec bol vyhlásený organizáciou OSN v roku 1992 za Svetový deň vody. Pre členské krajiny OSN je príležitosťou zapojiť sa do aktivít, ktorých cieľom je informovať širokú verejnosť o význame vody a poukázať na nevyhnutnú potrebu chrániť ju a šetriť ňou. Táto potreba je aktuálna aj po 20 rokoch. Podľa svetových organizácií WHO a UNICEF žije v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody až 894 miliónov ľudí. 

Svetový deň vody 2012: aktivity rezortu životného prostredia

20.03 2012, MŽP SR

Dôležitosť a nenahraditeľnosť vody majú verejnosti pripomenúť aktivity, ktoré na celom Slovensku organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so svojimi rezortnými organizáciami. V minulom roku sa na environmentálnych aktivitách organizovaných v rámci Svetového dňa vody zúčastnilo 1119 účastníkov zo správ Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Národného parku Poloniny, Regionálneho centra ochrany prírody Prešov a Národného parku Malá Fatra.

Svetový deň vody 2012: Voda a potravinová bezpečnosť

20.03 2012, MŽP SR

Denný pitný režim človeka vyžaduje približne 2 litre vody, no na produkciu dennej potravy na osobu vychádza jej spotreba od 2- do 5-tisíc litrov! Vysoké nároky ľudí na vodu, ktorá je nevyhnutná pre život, životné prostredie a pre rozvoj ľudskej spoločnosti, spôsobujú svetový smäd. V oblastiach s nedostatkom vody žije v súčasnosti až 1,6 miliardy ľudí a tento počet sa stále zvyšuje.

EEA: Európa musí zefektívniť využívanie vodných zdrojov

19.03 2012, Enviroportal

Európa by mala efektívnejšie využívať vodné zdroje, ak chce predísť ďalšiemu poškodzovaniu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, konštatuje správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) - Smerom k efektívnejšiemu využívaniu vodných zdrojov v Európe.

Protipovodňová ochrana Bratislavy má prvé výročie

24.01 2012, TASR

Chrániť životy, zdravie a majetok ľudí boli hlavnými dôvodmi vybudovania protipovodňovej ochrany Bratislavy. Ochrániť má hlavné mesto Slovenska a jej obyvateľov aj v prípade tisícročnej vody. Práve v týchto dňoch uplynul rok od jej vybudovania. Pri jej stavbe stála aj rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Slovenský vodohospodársky podnik.

Ministerstvo rieši nízku hladinu vody na Domaši

10.01 2012, MŽP SR

V súčasnosti kritickú situáciu na Vodnom diele Veľká Domaša ministerstvo rieši. Potrebné opatrenia na stabilizovanie situácie už dlhodobejšie vykonáva rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a Krajský úrad životného prostredia v Prešove. Jedno z prvých riešení bolo zníženie odtoku vody z priehrady z pôvodných 4,9 m3/s na 2,5. V prípade, ak sa do 20. januára situácia nezlepší a suché počasie bude pokračovať, vodohospodári navrhnú ďalšie riešenia.

SIŽP testovala systém ochrany vôd

09.01 2012, MŽP SR

Systém, ktorý umožňuje včas varovať susedné krajiny pred možným znečistením v povodí Dunaja testovala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Jeho prevádzka je na území Slovenska zabezpečená prostredníctvom komunikačnej jednotky medzinárodného varovného strediska. Podľa správy zo SIŽP nebolo v roku 2011 na Slovensku zaznamenané znečistenie takéhoto druhu. V závere roku 2011 sa uskutočnili dva testy jeho funkčnosti. Výsledky budú známe čoskoro.