Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP

04.04 2017,

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP
Špecifický cieľ: 4.3.1. Prvky zelenej infraštruktúry a prvky znižovania znečistenia vzdušia a hluku
Dátum vyhlásenia: 31. 3. 2017
Viac informácií: http://www.ropka.sk/sk/irop/

Environmentálny fond

14.12 2016,

Environmentálny fond rozšíril špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 o činnosti:
  • C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a 
  • L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Bližšie informácie o výzve: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie


Na žiadanie grantu z Dunajského fondu ostávajú necelé dva týždne

06.12 2016, TASR

Na podanie žiadosti o grant Dunajského fondu ostávajú necelé dva týždne. Neziskové organizácie môžu požiadať o podporu svojich projektov do 15. decembra. Grantová výzva je zameraná na oživovanie a skvalitňovanie verejných priestorov na Dunaji a Malom Dunaji.

16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16

08.11 2016,

Kód: OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Viac informácií: www.op-kzp.sk

15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

08.11 2016,

Kód: OPKZP-PO1-SC111-2016-15
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Druhá grantová výzva Dunajského fondu

05.10 2016,

Termín podávania žiadostí: 22. 09. - 15. 12. 2016
Podmienky výzvy: nájdete tu.
Žiadosť je potrebné vyplniť v tomto formulári.
Rozpočet k žiadosti je potrebné vyplniť v tomto formulári.
Viac informácií: http://www.dunajskyfond.sk/2-grantova-vyzva-september-2016

13. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

05.05 2016,

Kód: OPKZP-PO1-SC131-2016-13
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
Dátum vyhlásenia: 19. 04. 2016
Viac informácií: www.op-kzp.sk


12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

22.03 2016,

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum vyhlásenia: 21. 03. 2016
Viac informácií: www.op-kzp.sk
 

Dunajský fond

15.01 2016,

Dátum vyhlásenia: 14. január 2016
Uzavretie výzvy: 29. február 2016
Grantovú výzva otvorená v spolupráci s prispievateľmi Dunajského fondu Nadáciou VÚB/VÚB Bankou a spoločnosťou SLOVNAFT, a. s.
Viac informácií: http://www.dunajskyfond.sk/#!grantov-vzvy/cff0

 

9. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

08.12 2015,

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-9
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Vyhlásenie výzvy: 22. 12. 2015  
Viac informácií: www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/9-vyzva-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod-opkzp-po1-sc123-2015-9/