9. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

08.12 2015,

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-9
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Vyhlásenie výzvy: 22. 12. 2015  
Viac informácií: www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/9-vyzva-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod-opkzp-po1-sc123-2015-9/
 

Program obnovy dediny 2016

17.09 2015,

Názov výzvy: Program obnovy dediny 2016

  • Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku
  • Programu obnovy dediny – Zelená dedina

Uzávierka výzvy: 30. 10. 2015
Viac informácií: www.obnovadediny.sk

4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-4)

11.09 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Dátum vyhlásenia: 11. 09. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/4-vyzva-zamerana-na-monitorovanie-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-4/
 

3. výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-3)

11.09 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Vyhlásenie výzvy: 11. 9. 2015  
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/3-vyzva-zamerana-na-prieskum-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-3/

2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)

11.09 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2, Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy, Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Dátum vyhlásenia: 19. 08. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/opkzp-po3-sc313-2015-2/
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP

11.09 2015,

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

pre Prioritnú os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,pre Investičnú prioritu 1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, pre Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a pre Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Dátum vyhlásenia: 11. 9. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-2/

1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015)

07.07 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Vyhlásenie výzvy: 03. 07. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/

Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

12.05 2015,

Názov výzvy: Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Uzávierka výzvy: 17. 7. 2015
Viac informácií: www.envirofond.sk

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020

18.02 2015,

Názov výzvy: Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020
Vyhlásenie výzvy: 12. februára 2015
Uzávierka výzvy: 13. apríla 2015
Viac informácií: www.central2014.gov.sk