15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

08.11 2016,

Kód: OPKZP-PO1-SC111-2016-15
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Druhá grantová výzva Dunajského fondu

05.10 2016,

Termín podávania žiadostí: 22. 09. - 15. 12. 2016
Podmienky výzvy: nájdete tu.
Žiadosť je potrebné vyplniť v tomto formulári.
Rozpočet k žiadosti je potrebné vyplniť v tomto formulári.
Viac informácií: http://www.dunajskyfond.sk/2-grantova-vyzva-september-2016

13. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

05.05 2016,

Kód: OPKZP-PO1-SC131-2016-13
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
Dátum vyhlásenia: 19. 04. 2016
Viac informácií: www.op-kzp.sk


12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

22.03 2016,

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum vyhlásenia: 21. 03. 2016
Viac informácií: www.op-kzp.sk
 

Dunajský fond

15.01 2016,

Dátum vyhlásenia: 14. január 2016
Uzavretie výzvy: 29. február 2016
Grantovú výzva otvorená v spolupráci s prispievateľmi Dunajského fondu Nadáciou VÚB/VÚB Bankou a spoločnosťou SLOVNAFT, a. s.
Viac informácií: http://www.dunajskyfond.sk/#!grantov-vzvy/cff0

 

8. výzva zameraná na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na monitorovanie a hodnotenie stavu vôd

29.12 2015,

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Dátum zverejnenia: 22. 12. 2015
Viac informácií: www.op-kzp.sk, vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk
 

9. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

08.12 2015,

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-9
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Vyhlásenie výzvy: 22. 12. 2015  
Viac informácií: www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/9-vyzva-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod-opkzp-po1-sc123-2015-9/
 

Program obnovy dediny 2016

17.09 2015,

Názov výzvy: Program obnovy dediny 2016

  • Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku
  • Programu obnovy dediny – Zelená dedina

Uzávierka výzvy: 30. 10. 2015
Viac informácií: www.obnovadediny.sk

4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-4)

11.09 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Dátum vyhlásenia: 11. 09. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/4-vyzva-zamerana-na-monitorovanie-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-4/
 

3. výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-3)

11.09 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Vyhlásenie výzvy: 11. 9. 2015  
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/3-vyzva-zamerana-na-prieskum-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-3/