Preskočit na obsah

Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí

17.12 2020,

Schéma financovania: Granty EHP a Nórska
Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2020
Dátum uzavretia: 26. 2. 2021
Kód: ACC04
Viac informácií: https://www.minzp.sk

LIFE 2020 NGO4GD

16.12 2020,

Riadiaci orgán: Európska komisia
Výzva je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami príspevku z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody.
Dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd

64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

13.12 2020,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2020-64
Dátum vyhlásenia: 1. 12. 2020
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

65. výzva zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

14.11 2020,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2020-65
Dátum vyhlásenia: 7. 12. 2020
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

04.11 2020,

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59
Správca programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a royvoja vidieka SR
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančnej alokácie
Viac informácií: https://www.mpsr.sk

Zachovanie a ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov

04.11 2020,

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Špecifický cieľ: 2.1 Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom, čo prispeje k ďalšiemu rozvoju programovej oblasti ako atraktívnej turistickej destinácie
2.2 Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-AT/2016/02
Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja SR
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančnej alokácie
Viac informácií: https://www.sk-at.eu/sk/vyzvy/2020

Creativity4Circularity

24.09 2020,

Schéma financovania: Interreg Stredná Európa
Správca programu: Slovak Business Agency
Dátum uzavretia: 31. 10. 2020
Viac informácií: https://www.npc.sk

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v roku 2020

16.09 2020,

Zameranie: Výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
Kód výzvy:11378-2020-4210-52028
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 2. 9. 2020
Dátum uzavretia: 30. 11. 2020
Viac informácií: https://www.siea.sk

PowerUP! Challenge

07.02 2020,

Správca programu: InnoEnergy
Výzva je určená inovatívnym firmám zo strednej a východnej Európy. Je otvorená pre všetky nové a jedinečné nápady z oblasti energetiky, mobility, čistých technológií, alebo inteligentných miest. Nezáleží na tom, či máte iba nápad, hľadáte ďalšieho zákazníka, alebo plánujete rozšírenie trhu. Šance sú vyrovnané, o postupe rozhodujú inovácie.
Dátum uzavretia: 5. 3. 2020
Viac informácií: https://vedanadosah.cvtisr.skhttps://civitta.sk/contact
Prihlasovací formulár: https://powerup.innoenergy.com

Zvyšovanie povedomia o zmenách klímy na školách (ClimaEdu)

10.01 2020,

Schéma financovania: Granty EHP a Nórska
Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum vyhlásenia: 31. 12. 2019
Dátum uzavretia: 28. 2. 2020
Kód: ACC03
Viac informácií: https://www.minzp.sk