Preskočit na obsah

76. výzva zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

21.09 2022,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2022-76
Dátum vyhlásenia: 20. 9. 2022
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Ochrana a využívanie vôd

05.09 2022,

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a využívanie vôd
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 29. 8. 2022
Dátum uzavretia: 22. 9. 2022
Viac informácií: https://envirofond.sk/oblast-b-ochrana-a-vyuzivanie-vod/

Transformácia regiónu Národného parku Muránska planina a Národného parku Poloniny

21.04 2022,

Mechanizmus: Plán obnovy
Komponent: 5 – Adaptácia na zmenu klímy
Investícia: 1 – Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity
Dátum vyhlásenia: 14. 4. 2022
Dátum uzávierky: 14. 6. 2022
Viac informácií: https://www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/

Investícia do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

20.04 2022,

Program: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022
Opatrenie: 8 –   Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69
Dátum vyhlásenia: 19. 4. 2022
Dátum uzavretia: 29. 7. 2022
Viac informácií: https://www.apa.sk

Sadíme budúcnosť

11.04 2022, Enviroportal

Iniciatívu Sadíme budúcnosť na Slovensku koordinuje Nadácia Ekopolis, ktorá zbiera nápady na jesenné výsadbové projekty. 
Výzva je otvorená do 31. mája 2022 do 16:00.
Viac informácií: https://sadimebuducnost.sk/

Živé chodníky

11.03 2022, Enviroportal

Nadácia Ekopolis podporí citlivú obnovu slovenskej krajiny a zveľadenie jej rekreačných a poznávacích funkcií. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických a cykloturistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami, resp. cykloturistami.

Hlavné podporované aktivity (oba komponenty sú povinné):

  • obnova, oprava a údržba turistického a cykloturistického značenia, čistenie trasy od vegetácie;
  • obnova, oprava a budovanie infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, napr. odpočívadlá, prístrešky, stoly a lavičky, lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, obnova studničiek a pod.

Viac informácií: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zive-chodniky

LIFE 2021 – 2027: Prechod na čistú energiu

29.10 2021, Enviroportal

Program LIFE určený na financovanie prechodu na čistú energiu. Prioritné oblasti:

  • budovanie národného, regionálneho a miestneho politického rámca, ktorý podporuje prechod na čistú energiu.
  • urýchlenie zavádzania technológie, digitalizácie, nových služieb a obchodných modelov, ako aj zlepšovanie zručností.
  • prilákanie súkromných financií na projekty udržateľnej energie.
  • podpora miestnych a regionálnych investičných projektov.
  • zapojenie a posilnenie postavenia občanov pri prechode na čistú energiu.

Otvorených je spolu 18 výziev (EN).
Dátum uzávierky: 12. januára 2022 
Viac informácií: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en (EN)

 

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy

17.08 2021, Enviroportal

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: REACT-EÚ
Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
Dátum vyhlásenia: 13. 8. 2021
Viac informácií: https://www.mpsr.sk

69. výzva zameraná na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

09.08 2021,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšene spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69
Dátum vyhlásenia: 30. 7. 2021
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Plant-Powered Startup Pitch

30.07 2021,

Výzva je určená začínajúcim firmám a startupom v oblasti potravinárskeho priemyslu, ktoré majú potenciál rozšíriť ponuku či dostupnosť rastlinných jedál. 
Dátum ukončenia: 1. 10. 2021
Viac informácií: https://jemprezem.sk/konferencia/