Preskočit na obsah

Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice

24.08 2023,

Operačný program: Plán obnovy a odolnosti SR

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré dosiahli vo výrobe elektriny koeficient využitia (kapacitný faktor) na úrovni minimálne 20% za kalendárny rok 2022 alebo za obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Projekty môžu byť realizované na celom území SR. Výška podpory na jeden projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice je maximálne 1 mil. EUR. Výška podpory na jeden projekt transformácie existujúcej bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán je maximálne 1,5 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia: 17. 8. 2023
Dátum uzavretia: 31. 10. 2023
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

82. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

16.08 2023,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82
Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2023
Dátum uzavretia: 11. 9. 2023
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Program ochrany prírody

21.06 2023,

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Správca programu: Štátna ochrana prírody SR
Dátum uzavretia: 8. 8. 2023
Viac informácií: https://pop.sopsr.sk/

Zelený vzdelávací fond

20.03 2023,

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond
Podporované aktivity: 1. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme odpady a prechod na obehové hospodárstvo, 2. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme zmierňovania a prispôsobovania sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia, 3. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme podpora a ochrana biodiverzity
Prijímatelia: 1. Školy, 2. Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, 3. Občianske združenia
Uzavretie: 28. 04. 2023
Viac informácií: https://zelenyvzdelavacifond.sk/sk/dotacia-2023

Pre budúcnosť

10.03 2023,

Zdroj financovania: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Oblasť financovania: 

  • zlepšenie ŽP a mikroklímy,
  • podpora biodiverzity,
  • zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny,
  • úspora energií a prírodných zdrojov,
  • podpora cirkulárnej ekonomiky.

Prijímateľ: Neziskové organizácie, mestá, obce, školy, kultúrne inštitúcie...
Dátum uzavretia: 31. 3. 2023
Viac informácií: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/grantovy-program-pre-buducnost

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

08.03 2023,

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 
Prijímateľ: Rozpočtové organizácie, obce, samosprávne kraje, príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí, právnické osoby v pôsobnosti MŽP SR
Dátum uzavretia: 2. 5. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/03/02/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-prieskum-vyskum-a-vyvoj-zamerany-na-zistovanie-a-zlepsenie-stavu-zivotneho-prostredia-oblast-f/

79. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

23.02 2023, Enviroportal

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Ochrana ovzdušia

23.02 2023, Enviroportal

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
Podporené činnosti:

  • Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov
  • Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine

Prijímateľ: Obce, samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí
Dátum uzavretia: 17. 4. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/02/13/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-ochrana-ovzdusia/

80. výzva zameraná na Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor

23.02 2023, Enviroportal

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80
Dátum vyhlásenia: 7. 2. 2023
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Program obnovy dediny 2023

07.02 2023,

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Prijímateľ: Obec bez štatútu mesta
Dátum vyhlásenia: 3. 2. 2023
Dátum uzavretia: 3. 4. 2023
Viac informácií: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/