Preskočit na obsah

Zelený vzdelávací fond

20.03 2023,

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond
Podporované aktivity: 1. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme odpady a prechod na obehové hospodárstvo, 2. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme zmierňovania a prispôsobovania sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia, 3. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme podpora a ochrana biodiverzity
Prijímatelia: 1. Školy, 2. Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, 3. Občianske združenia
Uzavretie: 28. 04. 2023
Viac informácií: https://zelenyvzdelavacifond.sk/sk/dotacia-2023

Pre budúcnosť

10.03 2023,

Zdroj financovania: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Oblasť financovania: 

  • zlepšenie ŽP a mikroklímy,
  • podpora biodiverzity,
  • zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny,
  • úspora energií a prírodných zdrojov,
  • podpora cirkulárnej ekonomiky.

Prijímateľ: Neziskové organizácie, mestá, obce, školy, kultúrne inštitúcie...
Dátum uzavretia: 31. 3. 2023
Viac informácií: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/grantovy-program-pre-buducnost

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

08.03 2023,

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 
Prijímateľ: Rozpočtové organizácie, obce, samosprávne kraje, príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí, právnické osoby v pôsobnosti MŽP SR
Dátum uzavretia: 2. 5. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/03/02/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-prieskum-vyskum-a-vyvoj-zamerany-na-zistovanie-a-zlepsenie-stavu-zivotneho-prostredia-oblast-f/

79. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

23.02 2023, Enviroportal

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Ochrana ovzdušia

23.02 2023, Enviroportal

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
Podporené činnosti:

  • Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov
  • Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine

Prijímateľ: Obce, samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí
Dátum uzavretia: 17. 4. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/02/13/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-ochrana-ovzdusia/

80. výzva zameraná na Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor

23.02 2023, Enviroportal

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80
Dátum vyhlásenia: 7. 2. 2023
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Program obnovy dediny 2023

07.02 2023,

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Prijímateľ: Obec bez štatútu mesta
Dátum vyhlásenia: 3. 2. 2023
Dátum uzavretia: 3. 4. 2023
Viac informácií: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/

Ochrana a využívanie vôd

12.01 2023, Enviroportal

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a využívanie vôd  
Prijímateľ: Obec do 2000 obyvateľov a  záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce  
Dátum uzavretia: 6. 2. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/01/05/environmentalny-fond-vyhlasuje-vyzvu-c-b-1-2023/

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

01.01 2023, Enviroportal

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)
Prijímateľ: 

  • Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
  • Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
  • Právnická osoba, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: 2. 3. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/01/09/environmentalny-fond-vyhlasuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2023-oblast-zvysovanie-energetickej-ucinnosti-existujucich-verejnych-budov-l/

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

06.10 2022,

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
Prijímateľ: Obce, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch 
Dátum vyhlásenia: 3. 10. 2022
Dátum uzavretia: 30. 11. 2022
Viac informácií: https://envirofond.sk/ochrana-a-starostlivost-o-zivotne-prostredie-na-uzemi-narodnych-parkov-oblast-np