Preskočit na obsah

DAPHNE: Svetový deň mokradí oslávia aj bratislavskí šiestaci

02.02 2012, Enviroportal

Dnes si ochrancovia prírody na celom svete pripomenú Svetový deň mokradí. 2. február sa stal pre mokrade významným dňom v roku 1971, kedy bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o  mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva. Dohovor je známy aj ako Ramsarská konvencia. Slovenská republika je členom dohovoru od roku 1990. Na našom území sa nachádza 14 lokalít, ktoré sú medzinárodne významnými mokraďami.

Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji

31.01 2012, MŽP SR

Vybudovanie objektov pod čerpacou stanicou Dedinský ostrov pre zabezpečenie prepravy vody pôvodnými Dunajskými ramenami do oblasti jedného z najrozsiahlejších močiarov na slovenskej strane Dunaja - Istragov. S týmito revitalizačnými prácami začala dnes rezortná organizácia ministerstva životného prostredia Vodohospodárska výstavba, v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ. Financujú sa z medzinárodného projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska.

Výzva pre úspešné obce – zviditeľnite svoje úspechy v odpadovom hospodárstve!

18.01 2012, Enviroportal

Priatelia Zeme - SPZ nadväzujú na predchádzajúce ročníky súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj a vyhlasujú ďalší, už tretí ročník. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí a samospráv, ktoré venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci. Názov súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj poukazuje na správne poradie nakladania s odpadmi v obciach.

GEF otvára nové grantové kolo na zelené projekty pre neziskové organizácie

18.01 2012, Enviroportal

Projekty na ochranu biodiverzity, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, zníženie znečistenia medzinárodných vôd, predchádzanie degradácie (odlesňovania a dezertifikácie) krajiny, ako aj elimináciu perzistentných organických látok (POPs) na Slovensku, sa oddnes opäť môžu uchádzať o podporu z Programu malých grantov (SGP) Globálneho fondu životného prostredia (GEF). Jeho realizáciu zabezpečuje Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP).