Preskočit na obsah

EÚ: podpora trvalo udržateľného rozvoja mimo starého kontinentu

11.07 2012, Enviroportal

V rámci sprievodných podujatí konferencie RIO+20 boli predstavené projekty kofinancované Európskou úniou. Ich spoločnou témou je podpora trvalo udržateľného spôsobu života a zeleného rastu mimo Európy.

Zelená škola: Pomohli vyrásť školským projektom

04.07 2012, Enviroportal

Nové ekoučebne, bylinkové špirály, náučné chodníky alebo programy v prírode - to je len zlomok výsledkov projektov, ktoré v závere školského roka úspešne ukončilo 15 škôl zapojených do programu Zelená škola. Ich aktivity, vo výške 7 500,- eur, podporilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA a IKEA v rámci grantového programu Pomáhame vyrásť. Jeho cieľom bolo podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia so zapojením školskej a širšej komunity. 

Brusel obnoví čerpanie eurofondov pre životné prostredie

29.06 2012, MŽP SR

Európska komisia uvoľní finančné prostriedky z fondov EÚ na preplácanie žiadostí o platbu v rámci Operačného programu Životné prostredie. Uvoľnenie týchto platieb je prejavom spokojnosti, ktoré envirorezort prijal na zlepšenie funkčnosti a kontroly čerpania eurofondov.

Nový program na zlepšenie života slovenských komunít

17.05 2012, Enviroportal

SPP, Nadácia SPP a EkoFond spojili svoje sily v programe SPPoločne a finančne podporiť kvalitné projekty, ktoré vyberie široká verejnosť. Celkovo na projekty vyčlenili sumu 320 000 eur. Nepodnikateľské právnické osoby zo všetkých regiónov Slovenska sa do 10. júna môžu uchádzať o finančný príspevok na podporu projektov, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí a miestnych komunít. Prihlasovanie projektov, informovanie o priebehu programu ako aj verejné hlasovanie bude prebiehať online.

Naučme deti vážiť si vodu!

22.03 2012, Enviroportal

22. marec bol vyhlásený organizáciou OSN v roku 1992 za Svetový deň vody. Pre členské krajiny OSN je príležitosťou zapojiť sa do aktivít, ktorých cieľom je informovať širokú verejnosť o význame vody a poukázať na nevyhnutnú potrebu chrániť ju a šetriť ňou. Táto potreba je aktuálna aj po 20 rokoch. Podľa svetových organizácií WHO a UNICEF žije v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody až 894 miliónov ľudí. 

LIFE+ 2012: EK zverejnila výzvy na predkladanie projektov

14.03 2012, Enviroportal

Európska komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov na projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie - LIFE+. Aktuálne výzvy programu sú zverejnené na stránke http://ec.europa.eu.

Interaktívna mapa projektov zabezpečí prehľad čerpania zdrojov

17.02 2012, MŽP SR

Zvýšiť transparentnosť a úspešnosť čerpania financií z verejných zdrojov a informovať o vzorovo realizovaných projektoch je cieľom interaktívnej Mapy vzorových úspešne realizovaných projektov Operačného programu Životné prostredie (OPŽP). Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP ju do prevádzky spustilo v týchto dňoch. Mapa je k dispozícii pre všetkých návštevníkov portálu OPŽP www.opzp.sk 24 hodín denne. Vizuálne konkretizovanie prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska okrem iného prináša aj informáciu o konkrétnych projektoch v blízkom okolí, ktoré môžu mať priamy dosah na život jeho obyvateľov.

Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie

16.02 2012, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,  Operačný cieľ - 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd. Výva bude uzatvorená 18. mája t. r.

Európa ocení energetickú efektívnosť

14.02 2012, Enviroportal

Propagácia jedinečných, ambicióznych a inovatívnych iniciatív, ktoré zdôrazňujú potrebu využívania obnoviteľnej energie a zvyšovania energetickej efektívnosti je cieľom Európskych ocenení udržateľnej energie, ktoré každoročne vyhlasuje Európska výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie  v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie. Prihlásiť sa  je možné do 29. februára 2010.

Výzva na zelené projekty pre neziskové organizácie

13.02 2012, Enviroportal

Košice - Program malých grantov Globálneho fondu životného prostredia v SR (GEF SGP) a Košický samosprávny kraj organizujú k najnovšej výzve národného grantového programu na podporu zelených projektov bezplatné informačné semináre určené laickej a odbornej verejnosť.