Preskočit na obsah

Nový program na zlepšenie života slovenských komunít

17.05 2012, Enviroportal

SPP, Nadácia SPP a EkoFond spojili svoje sily v programe SPPoločne a finančne podporiť kvalitné projekty, ktoré vyberie široká verejnosť. Celkovo na projekty vyčlenili sumu 320 000 eur. Nepodnikateľské právnické osoby zo všetkých regiónov Slovenska sa do 10. júna môžu uchádzať o finančný príspevok na podporu projektov, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí a miestnych komunít. Prihlasovanie projektov, informovanie o priebehu programu ako aj verejné hlasovanie bude prebiehať online.

Naučme deti vážiť si vodu!

22.03 2012, Enviroportal

22. marec bol vyhlásený organizáciou OSN v roku 1992 za Svetový deň vody. Pre členské krajiny OSN je príležitosťou zapojiť sa do aktivít, ktorých cieľom je informovať širokú verejnosť o význame vody a poukázať na nevyhnutnú potrebu chrániť ju a šetriť ňou. Táto potreba je aktuálna aj po 20 rokoch. Podľa svetových organizácií WHO a UNICEF žije v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody až 894 miliónov ľudí. 

LIFE+ 2012: EK zverejnila výzvy na predkladanie projektov

14.03 2012, Enviroportal

Európska komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov na projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie - LIFE+. Aktuálne výzvy programu sú zverejnené na stránke http://ec.europa.eu.

Interaktívna mapa projektov zabezpečí prehľad čerpania zdrojov

17.02 2012, MŽP SR

Zvýšiť transparentnosť a úspešnosť čerpania financií z verejných zdrojov a informovať o vzorovo realizovaných projektoch je cieľom interaktívnej Mapy vzorových úspešne realizovaných projektov Operačného programu Životné prostredie (OPŽP). Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP ju do prevádzky spustilo v týchto dňoch. Mapa je k dispozícii pre všetkých návštevníkov portálu OPŽP www.opzp.sk 24 hodín denne. Vizuálne konkretizovanie prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska okrem iného prináša aj informáciu o konkrétnych projektoch v blízkom okolí, ktoré môžu mať priamy dosah na život jeho obyvateľov.

Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie

16.02 2012, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,  Operačný cieľ - 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd. Výva bude uzatvorená 18. mája t. r.

Európa ocení energetickú efektívnosť

14.02 2012, Enviroportal

Propagácia jedinečných, ambicióznych a inovatívnych iniciatív, ktoré zdôrazňujú potrebu využívania obnoviteľnej energie a zvyšovania energetickej efektívnosti je cieľom Európskych ocenení udržateľnej energie, ktoré každoročne vyhlasuje Európska výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie  v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie. Prihlásiť sa  je možné do 29. februára 2010.

Výzva na zelené projekty pre neziskové organizácie

13.02 2012, Enviroportal

Košice - Program malých grantov Globálneho fondu životného prostredia v SR (GEF SGP) a Košický samosprávny kraj organizujú k najnovšej výzve národného grantového programu na podporu zelených projektov bezplatné informačné semináre určené laickej a odbornej verejnosť.

EEA sa pýta: Aká je vaša vízia trvalo udržateľnej budúcnosti?

02.02 2012, Enviroportal

Kodaň - Európska environmentálna agentúra vyhlásila súťaž Generácia´92, ktorá vyzýva mladých Európanov narodených v rokoch 1991, 1992 a 1993 k natočeniu videa prezentujúceho ich predstavy o trvalo udržateľnej budúcnosti. Najlepšie videá budú odmenené finančnou hotovosťou. Na tieto účely je vyhradených 6 000 €. Víťaz súťaže sa zúčastní podujatia venovaného trvalo udržateľnému rozvoju v Kodani. Prihlášky môžu byť zasielané od 1. marca do 2. apríla.

DAPHNE: Svetový deň mokradí oslávia aj bratislavskí šiestaci

02.02 2012, Enviroportal

Dnes si ochrancovia prírody na celom svete pripomenú Svetový deň mokradí. 2. február sa stal pre mokrade významným dňom v roku 1971, kedy bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o  mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva. Dohovor je známy aj ako Ramsarská konvencia. Slovenská republika je členom dohovoru od roku 1990. Na našom území sa nachádza 14 lokalít, ktoré sú medzinárodne významnými mokraďami.

Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji

31.01 2012, MŽP SR

Vybudovanie objektov pod čerpacou stanicou Dedinský ostrov pre zabezpečenie prepravy vody pôvodnými Dunajskými ramenami do oblasti jedného z najrozsiahlejších močiarov na slovenskej strane Dunaja - Istragov. S týmito revitalizačnými prácami začala dnes rezortná organizácia ministerstva životného prostredia Vodohospodárska výstavba, v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ. Financujú sa z medzinárodného projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska.