Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji

31.01 2012, MŽP SR

Vybudovanie objektov pod čerpacou stanicou Dedinský ostrov pre zabezpečenie prepravy vody pôvodnými Dunajskými ramenami do oblasti jedného z najrozsiahlejších močiarov na slovenskej strane Dunaja - Istragov. S týmito revitalizačnými prácami začala dnes rezortná organizácia ministerstva životného prostredia Vodohospodárska výstavba, v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ. Financujú sa z medzinárodného projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska.

Výzva pre úspešné obce – zviditeľnite svoje úspechy v odpadovom hospodárstve!

18.01 2012, Enviroportal

Priatelia Zeme - SPZ nadväzujú na predchádzajúce ročníky súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj a vyhlasujú ďalší, už tretí ročník. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí a samospráv, ktoré venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci. Názov súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj poukazuje na správne poradie nakladania s odpadmi v obciach.

GEF otvára nové grantové kolo na zelené projekty pre neziskové organizácie

18.01 2012, Enviroportal

Projekty na ochranu biodiverzity, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, zníženie znečistenia medzinárodných vôd, predchádzanie degradácie (odlesňovania a dezertifikácie) krajiny, ako aj elimináciu perzistentných organických látok (POPs) na Slovensku, sa oddnes opäť môžu uchádzať o podporu z Programu malých grantov (SGP) Globálneho fondu životného prostredia (GEF). Jeho realizáciu zabezpečuje Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP).