Greenpeace tlačí na EÚ, aby podporila 100-percentne obnoviteľnú energiu

10.10 2017, TASR

Brusel, 9. októbra - Vyše 60 aktivistov ochranárskej organizácie Greenpeace dnes ráno v Bruseli na Schumanovom námestí - v tesnom susedstve sídiel Európskej komisie aj Európskej rady - umiestnilo obrovský plagát s nápisom Go Solar!

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP

11.09 2015,

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

pre Prioritnú os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,pre Investičnú prioritu 1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, pre Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a pre Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Dátum vyhlásenia: 11. 9. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-2/

Pestovanie biopalív na poľnohospodárskej pôde má mať limity, súhlasia ochranári

26.02 2015, TASR

Hlasovaním o obmedzení pestovania biopalív na poľnohospodárskej pôde dal Európsky parlament (EP) podľa Tatiany Nemcovej zo SOS/BirdLife Slovensko jasný signál, že budúcnosť majú iba tie obnoviteľné zdroje energie, ktoré skutočne prispievajú k riešeniu klimatickej zmeny a sú prijateľné z pohľadu ochrany prírody.

Envirorezort vydal Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2013

17.12 2014, Enviroportal

Cieľom publikácie je hlavne zhodnotiť kvalitu životného prostredia na Slovensku v roku 2013 ako aj jej vývoj v dlhodobejšom časovom horizonte, vyhodnotiť vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie a kvantifikovať ich podiel, zhodnotiť stav v oblasti starostlivosti o životné prostredie ako aj medzinárodnej spolupráce.

Nové fondy EÚ

12.12 2014,

Organizácia CEE Bankwatch Network dnes zverejnila analýzu nastavenia nových fondov EÚ (2014-2020) v ôsmich stredoeurópskych štátoch vrátane Slovenska.

Environmentalisti vyzývajú na prísnejšie ciele v emisnej politike

07.10 2014, TASR

Environmentalisti vyzývajú európskych politikov vrátane zástupcov Slovenska na ambicióznejšie plány znižovania emisií v ovzduší a zvyšovania využívania obnoviteľných zdrojov energií. Organizácia Greenpeace upozorňuje, že kríza na Ukrajine zdôraznila závislosť Európy od dovozov fosílnych zdrojov energie.

Greenpeace: Obyvatelia Slovenska vnímajú rozvoj obnoviteľných zdrojov pozitívne

18.06 2014, TASR

Obyvatelia Slovenska si na rozdiel od svojej vlády myslia, že znižovanie energetickej závislosti krajiny by sa malo uberať cestou vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie, úsporami energie a zvyšovaním energetickej efektívnosti.

Emisie, obnoviteľné zdroje a energetická účinnosť: EP požaduje záväzné ciele na rok 2030

06.02 2014, Europa.sk

Európsky parlament v stredu vyzval na 40 % zníženie emisií skleníkových plynov, 30 % podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie a 40 % energetickú účinnosť v EÚ do roku 2030.

Riešenie klimatických otázok podľa eurokomisárky neohrozí zamestnanosť

04.02 2014, TASR

Eurokomisárka pre klímu Connie Hedegaardová prišla do Bratislavy predstaviť nový rámec EÚ pre klímu a energetiku do roku 2030. EK navrhuje okrem iného zníženie skleníkových plynov o 40 % pod úroveň z roku 1990 a zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 27 %.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.