Preskočit na obsah

Ministerstvo životného prostredia rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR pri novele zákona o vodovodoch

15.12 2022, TASR

Bratislava 14. decembra – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR pri novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Uviedlo tlačové oddelenie rezortu. 

Vláda schválila návrh na lepšiu ochranu biotopov hlucháňa hôrneho

01.12 2022, Enviroportal

Vládny kabinet dnes schválil návrh ministerstva životného prostredia (MŽP SR) Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy na roky 2023 – 2052.

Elektronizácia odpadu zefektívni výmenu informácií medzi štátnymi orgánmi

28.11 2022, TASR

Bratislava 24. novembra – Elektronizácia odpadového hospodárstva má zefektívniť výmenu informácií medzi štátnymi orgánmi. Ide napríklad o žiadosti polície pre ministerstvo vo veci nelegálneho nakladania s odpadmi. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Ministerstvo životného prostredia by po novom mohlo uzatvoriť a zrekultivovať skládky

24.11 2022, TASR

Bratislava 23. novembra – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by po novom mohlo uzatvoriť a zrekultivovať skládky. Náklady by boli hradené z účelovej finančnej rezervy. Vyplýva to návrhu novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Podmienky pre skládkovanie komunálnych odpadov sa sprísnia od januára 2024

23.11 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky, ktorou sa posunie povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP SR zároveň pripravuje ďalšie legislatívne zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu a znížia skládkovanie komunálnych odpadov.

Envirorezort chce zvýšiť odškodné za ujmu spôsobenú chráneným živočíchom

16.11 2022, TASR

Ružomberok/Bratislava 15. novembra – Náhrada nemajetkovej ujmy a škody na živote spôsobenej chráneným živočíchom by sa po novom mala trvale zvýšiť. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v tejto súvislosti pripravuje legislatívnu zmenu.

Poslanci parlamentu schválili v prvom čítaní lepšiu ochranu ovzdušia

10.11 2022, Enviroportal

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v prvom čítaní vládny návrh nového zákona o ochrane ovzdušia, ktorý nasmeruje Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu. Nový právny predpis sa opiera o opatrenia, ktoré znižujú celkové množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšujú kvalitu ovzdušia a obmedzujú množstvo emisií priamo na zdroji. Za návrh zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR hlasovalo v prvom čítaní 90 poslancov parlamentu.

Nastavovanie poplatkov za odpady v obci sa upravilo, novela nadobudla účinnosť

02.11 2022, TASR

Bratislava 1. novembra – Nastavovanie poplatkov za odpady v obci sa nanovo definuje. Týka sa to paušálneho poplatku, neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu, ako aj váženého množstvového zberu drobného stavebného odpadu. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá v utorok nadobudla účinnosť.

Slovenská republika má zdroje geotermálnej energie, ktoré možno využívať na výrobu tepla

02.11 2022, TASR

Bratislava 31. októbra – Slovensko má nízkoteplotné zdroje geotermálnej energie, ktoré možno využívať na priame využitie alebo výrobu tepla. Na výrobu elektriny je ekonomicky dostupný potenciál zatiaľ obmedzený. 

 

Skončilo sa prechodné obdobie, umožňujúce odchov vybraných druhov živočíchov

02.11 2022, Enviroportal

Novelou zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), platí od 1. marca 2022 v Slovenskej republike zákaz držby vybraných druhov živých živočíchov, najmä tigrov, leopardov, levov, jaguárov, rysov, púm, gepardov, ale aj medveďov a primátov, ako napríklad tamarínov, kosmáčov, levíkov či lemurov.