Preskočit na obsah

Oznam MŽP SR

21.08 2018,

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty

15.08 2018,

Európska komisia dňa 12. júla 2018 prostredníctvom svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty (Slaughterhouses and Animal By-products Industries – SA BREF).

Význam IPKZ a prierez kľúčovou medzinárodnou a národnou legislatívou pre oblasť IPKZ

11.09 2012, www.eea.europa.eu

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (ďalej len IPKZ) z angl. IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control  je súbor opatrení zameraných na integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania ŽP pochádzajúceho z rozhodujúcich zdrojov znečisťovania (viďte prílohu č. 1 zákona o IPKZ); znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy; obmedzovanie vzniku odpadu a pokiaľ to nie je možné jeho správne zhodnocovanie a zneškodňovanie. Cieľom uvedených bodov je dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

N. Hrabovec: Spoločnosť Bukocel vyvážala bielu látku protizákonne

25.05 2012, MŽP SR

Spoločnosť Bukocel, ktorá vyvážala nebezpečnú bielu látku na pole v katastri obce Nižný Hrabovec porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákon o odpadoch. Vyplýva to z výsledkov kontroly, ktorú vykonala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia. Firma nevyviezla kaustifikačný kal na skládku v súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami integrovaného povolenia, ale darovala ho spoločnosti Agrofyt v Nižnom Hrabovci na vápnenie pôdy. Na kontrolu bude nadväzovať správne konanie o uložení pokuty. Inšpektori v ňom môžu spoločnosti uložiť pokutu až takmer 332-tisíc eur.

SIŽP odhalila porušenie zákona

14.05 2012, TASR

Bratislava - Na sklonku minulého roka došlo z komína nad novým kotlom k úniku popolčeka, ktorý znečistil časť obce Hencovce na východe Slovenska. Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia. Výsledky tejto kontroly sú už známe.

SIŽP zistila porušenia aj pri kontrole integrovaných povolení

28.02 2012, Enviroportal

Vykonáva viac ako kontroly, dozor či ukladanie pokút za porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má v kompetencii tiež povoľovanie činností v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) a je tiež špeciálnym stavebným úradom. V minulom roku vydala 573 integrovaných povolení, z ktorých 383 sa týkalo zmien v činnosti prevádzok a v 179 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu.