V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o IPKZ

21.10 2015,

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon NR SR č. 262/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

IPKZ: Informácia o pripravovanom zasadnutí technickej pracovnej skupiny

11.06 2015, Enviroportal

Informácia o pripravovanom zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel
Dňa 22. júna 2015 o 13.00 hod. sa v Bratislave, v zasadacej miestnosti SIŽP (prízemie č. d. 20) na Jeséniovej ul. 17/D, uskutoční 3. zasadnutie technickej pracovnej skupiny (TPS) pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa povrchových úprav s použitím organických rozpúšťadiel (BREF STS).

Aktivity ASPEK-u v procese revízií referenčných dokumentov pre BAT

19.03 2015, Enviroportal

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách kladie prísne požiadavky na uplatňovanie limitných hodnôt emisií, ktoré zabezpečia, že za bežných prevádzkových podmienok emisie nepresiahnu úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT).

Informácia pre odbornú verejnosť o možnosti pripomienkovať novelu zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

19.03 2015, Enviroportal

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zverejnený 16. marca 2015 na Portáli právnych predpisov a predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.

Význam IPKZ a prierez kľúčovou medzinárodnou a národnou legislatívou pre oblasť IPKZ

11.09 2012, www.eea.europa.eu

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (ďalej len IPKZ) z angl. IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control  je súbor opatrení zameraných na integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania ŽP pochádzajúceho z rozhodujúcich zdrojov znečisťovania (viďte prílohu č. 1 zákona o IPKZ); znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy; obmedzovanie vzniku odpadu a pokiaľ to nie je možné jeho správne zhodnocovanie a zneškodňovanie. Cieľom uvedených bodov je dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

N. Hrabovec: Spoločnosť Bukocel vyvážala bielu látku protizákonne

25.05 2012, MŽP SR

Spoločnosť Bukocel, ktorá vyvážala nebezpečnú bielu látku na pole v katastri obce Nižný Hrabovec porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákon o odpadoch. Vyplýva to z výsledkov kontroly, ktorú vykonala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia. Firma nevyviezla kaustifikačný kal na skládku v súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami integrovaného povolenia, ale darovala ho spoločnosti Agrofyt v Nižnom Hrabovci na vápnenie pôdy. Na kontrolu bude nadväzovať správne konanie o uložení pokuty. Inšpektori v ňom môžu spoločnosti uložiť pokutu až takmer 332-tisíc eur.

SIŽP odhalila porušenie zákona

14.05 2012, TASR

Bratislava - Na sklonku minulého roka došlo z komína nad novým kotlom k úniku popolčeka, ktorý znečistil časť obce Hencovce na východe Slovenska. Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia. Výsledky tejto kontroly sú už známe.

SIŽP zistila porušenia aj pri kontrole integrovaných povolení

28.02 2012, Enviroportal

Vykonáva viac ako kontroly, dozor či ukladanie pokút za porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má v kompetencii tiež povoľovanie činností v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) a je tiež špeciálnym stavebným úradom. V minulom roku vydala 573 integrovaných povolení, z ktorých 383 sa týkalo zmien v činnosti prevádzok a v 179 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu.