Preskočit na obsah

NKÚ: Slovensko treba pripraviť na riešenie sucha

10.01 2022, TASR

Bratislava 30. decembra – Slovensko nie je pripravené na riešenie sucha natoľko, aby dokázalo znížiť hrozby pre životné prostredie a spoločnosť. Chýba systém indikátorov na sledovanie situácie aj riešenie v podobe ucelenej stratégie. Vo svojej Správe o výsledku kontroly Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie sucha (.PDF / 1,2MB) to skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý sa pri kontrole zameral na roky 2018 až 2020.

Hlohovec má pripravenú stratégiu adaptácie na dôsledky zmeny klímy

16.12 2021, TASR

Hlohovec 15. decembra – Mesto Hlohovec vníma hrozby a riziká dosahov zmeny klímy na svoj rozvoj i na zdravie či majetok Hlohovčanov. V záujme systematicky reagovať a prispôsobiť všetky svoje činnosti súčasným i očakávaným dosahom zmeny klímy dalo vypracovať komplexnú stratégiu adaptácie. 

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu sa rozšíri o šesť členov

09.12 2021, TASR

Bratislava 8. decembra – Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu sa rozšíri o šiestich nových členov. Členov rady by tak malo byť 40. Návrh na doplnenie členov rady predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Cieľom odpadového hospodárstva do 2025 je odklonenie odpadov od skládok

25.11 2021, TASR

Bratislava 24. novembra – Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od skládkovania. Zvýšiť sa má aj miera triedenia odpadu do roku 2025 na 60 percent a miera prípravy na opätovné použitie a recykláciu na 55 percent. 

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu by sa mala rozšíriť o šesť členov

20.10 2021, TASR

Bratislava 19. októbra – Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu by sa mala rozšíriť o šiestich nových členov. Členov rady by tak malo byť 40. Návrh na doplnenie členov rady predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Akčný plán pre implementáciu NAP sa zameriava na sedem oblastí

02.09 2021, TASR

Bratislava, 31. augusta – Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) sa zameriava na sedem oblastí – ochrana, manažment a využívanie vôd, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie a zdravá populácia, sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia. 

EK: Návrh usmernení štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia

08.06 2021, Enviroportal

Európska komisia (EK) otvorila cielenú verejnú konzultáciu (EN) k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Vzhľadom na čoraz naliehavejšiu potrebu ochrany klímy sa revidované usmernenia odteraz budú nazývať Usmerneniami o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia. Ich súčasťou sú aj pravidlá zlučiteľnosti týkajúce sa kľúčových oblastí, ako je infraštruktúra čistej mobility a biodiverzita, ako aj efektívne využívanie zdrojov v záujme podpory prechodu na obehové hospodárstvo. Pripomienky je možné predložiť do 2. augusta 2021.

Ochrana životného prostredia pilierom Plánu obnovy

29.04 2021, Enviroportal

Vládny kabinet schválil kľúčový dokument – Plán obnovy a odolnosti SR, vďaka ktorému bude reštart Slovenska skutočne zelený. 

Cieľom odpadového hospodárstva do roka 2025 je odklon od skládkovania

27.04 2021, TASR

Bratislava, 26. apríla Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od skládkovania. Upravujú sa aj ciele recyklácie pre jednotlivé segmenty odpadov. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2021 – 2025, ktorý bol predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy je možné pripomienkovať

23.04 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zverejnilo informáciu o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a informáciu o verejnom prerokovaní.