Preskočit na obsah

Závery Rady o trvalej udržateľnosti európskeho cestovného ruchu (8194/05)

Dátum schválenia: 19. 4. 2005
Forma: Európska rada (8194/05)v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: EN
 
Rada privítala vytvorenie „skupiny pre udržateľný turizmus“ s úlohou riadiť a monitorovať prípravu a realizáciu akcií Európskej Agendy 21 pre turizmus. Zároveň vyzvala členské krajiny ku kooperatívnemu prístupu a prispievať k práci skupiny ako aj povzbudiť organizácie špecializované na udržateľný turizmus vytvoriť európsku sieť a uľahčovať výmenu informácií medzi destináciami.
 
Ďalej vyzvala odvetvie turizmu v Európe a zainteresovaných: Podporovať úsilie rozvinúť Európsky udržateľný turizmus; Prispievať k rozvoju produktov a služieb založených na zásadách udržateľnosti, podporiť sociálnu zodpovednosť korporácií a spoluprácu verejného a privátneho sektoru; Integrovať udržateľnosť, eko-efektívnosť a výmenu dobrých skúseností s podnikateľskými stratégiami a aktivitami s cieľom posilniť výkonnosť a konkurencieschopnosť na globálnom trhu.
 
Vyzvala Komisiu, členské krajiny a zainteresovaných v odvetví turizmu: Vytvárať a využívať prístupy a nástroje pre rozvoj udržateľných spôsobov produkcie (poskytovanie služieb) a spotreby v záujme zlepšenia konkurencieschopnosti, kvality a potenciálu zamestnanosti odvetvia turizmu;
Spolupracovať na udržateľnosti destinácií, osobitne prostredníctvom ochrany prírodných oblastí, biodiverzity a kultúrneho dedičstva, ktoré sú hlavnými zdrojmi a aktívami európskeho turizmu; Viac a lepšie využívať IKT ako aj environmentálne technológie.
Vyzvala Komisiu: Integrovať záujem o udržateľnosť do politík Komisie a iniciatív ovplyvňujúcich turizmus; Uľahčovať vytváranie systému regionálnych, národných a nadnárodných medzinárodných organizácií a aktérov pre spoluprácu a výmenu informácií v oblasti udržateľného turizmu.