Preskočit na obsah

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030

Dátum schválenia: 20. 1. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 41/2021
Dokument na stiahnutie: SK

Materiál vychádza z Národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a z participatívneho procesu tvorby návrhu Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2030.

Predkladaná dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja plní zároveň aj úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. Integruje teda sektorové priority a priority regionálneho a územného rozvoja, čím sa prepája práca celej verejnej správy, t. j. ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych orgánov. Z obsahovej stránky je dokument Slovensko 2030 založený na štyroch kľúčových princípoch:

  • udržateľnosti, t. j. rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím,
  • prednosti kvality života pred hospodárskym rastom,
  • efektívnosti založenej na synergii a
  • integrácii politík a ich nástrojov.

Materiál sa prierezovou spoluprácou snaží mobilizovať orgány verejnej správy pri harmonizácii medziodvetvových politík a implementácii európskych programov. Vzhľadom na časové zameranie Agendy 2030 je predkladaný dokument orientovaný na rok 2030.

Medzi jej ciele v oblasti cestovného ruchu patrí:
I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov
1. Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné);
I.6 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment kultúrnych zdrojov
3. Zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenskej republiky v rámci cestovného ruchu – zatraktívniť lokality kultúrneho dedičstva a ich previazanosť na budovanie doplnkových služieb v rámciudržateľného kultúrneho turizmu;

II.1 Podporiť rozvoj silných inovačne založených regionálnych ekonomík
7. Využiť prevenciu a adaptáciu na zmenu klímy pre vývoj a výrobu nových produktovtechnológií, procesov a služieb v sektore pôdohospodárstva, priemyselnej výroby, či udržateľného cestovného ruchu;

II.3 Zlepšiť udržateľnosť a odolnosť národnej a regionálnych ekonomík
8. Maximalizovať pokrytie domáceho dopytu po produktoch a službách vlastnou regionálnouprodukciou, predovšetkým v oblasti potravinárskej produkcie, energetiky a oblasti služiebvrátane udržateľného cestovného ruchu a pôdohospodárstva;
9. Podporovať rozvoj udržateľného cestovného ruchu, najmä prírodného cestovného ruchu,ekologického cestovného ruchu (napr. pozorovanie zvierat, interpretácia hodnôt a pod.).