Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020

Dátum schválenia: 13. 4. 2016
Forma: Uznesenie vlády SR č. 141/2016
Dokument na stiahnutie: SK
 
V rámci sektora cestovného ruchu si vláda stanovila nasledovné ciele:
 
Zámerom vlády v cestovnom ruchu bude zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti, spojené s tvorbou pracovných príležitostí. Vláda prehodnotí možnosť prijatia pružnejších foriem pre sezónny charakter cestovného ruchu.
Na rozvoji cestovného ruchu vo vybraných turisticky atraktívnych lokalitách bude participovať aj celoštátna a regionálna doprava. Vláda prijme opatrenia s cieľom lepšej koordinácie železničnej a autobusovej dopravy a prevádzkovateľov stredísk cestovného ruchu na celoročnej a sezónnej báze.
Vláda má záujem využiť predsedníctvo SR v Európskej únii, ako jeden zo spôsobov prezentácie Slovenska ako turisticky atraktívnej a bezpečnej destinácie, ktorá dokáže zaujať. Jednou z úloh bude nielen zvyšovať počet turistov, ale aj predlžovať čas, ktorý strávia na Slovensku.
Prostriedkom k tomuto kroku bude aj podpora destinačného manažmentu cez oblastné organizácie cestovného ruchu a aktívna prezentácia Slovenska prostredníctvom aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
Vzhľadom na potenciál cestovného ruchu je možné vyrovnávať regionálne hospodárske a sociálne rozdiely. Bude potrebné posilniť rozvoj tých produktov cestovného ruchu, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, a prinášajú vyššiu efektivitu vynaložených nákladov. Ide najmä o voľnočasové aktivity ako vidiecka turistika, zimný a zážitkový cestovný ruch. Väčší dôraz sa bude klásť na podporu rozvoja kúpeľníctva.
Preto vláda posúdi možnosť zavedenia daňových zvýhodnení a osobitných stimulov pre rozvoj slovenského kúpeľníctva.