Preskočit na obsah

Cestovný ruch

Právne predpisy priamo súvisiace s cestovným ruchom

 • Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
  Tento zákon upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu.

Právne predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia

 •  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v platnom znení

 Právne predpisy súvisiace s ochranou vôd

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby
 • Zákon NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2006 Z. z. o vydaní výnosu ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012  o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v platnom znení
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/2008, o požiadavkách na prírodné kúpaliská
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012  o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
 • Zákon NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 148/2010 o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu

 Právne predpisy súvisiace s odpadovým hospodárstvom

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1. 1. 2016)
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu v platnom znení
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 11/2013 ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície

Právne predpisy súvisiace s ochranou prírody a krajiny

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006, že 22. mája 2003 bol v Kyjeve podpísaný Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 304(2013) Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 o škole v prírode v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007, ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti

Právne predpisy súvisiace s ochranou lesov

 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v platnom znení

Právne predpisy súvisiace s posudzovaním vplyvov na životné prostredie

 • Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 439/2010, že 21. mája 2003 bol v Kyjeve prijatý Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice (oznámenie č. 162/2000 Z. z.).

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 15. 3. 2021