Cestovný ruch

Prehľad právnych predpisov s anotáciou:  (282 kB)    (263 kB)

Právne predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia

 • Zákon NR SR č. 137/2010 o ovzduší v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v platnom znení

Právne predpisy súvisiace s ochranou vôd

 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd ao technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
 • Zákon NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2006 Z. z. o vydaní výnosu ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 379/2006 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajších prostrediach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012  o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v platnom znení
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/2008, o požiadavkách na prírodné kúpaliská
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 72/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská
 • Zákon NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 313/2010 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika
 • Zákon NR SR č. 479/2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 148/2010  o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu

Právne predpisy súvisiace s odpadovým hospodárstvom

 • Zákon NR SR č. 409/2006 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 1.1.2016
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu v platnom znení
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 206/2010 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom

Právne predpisy súvisiace s ochranou prírody a krajiny

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006, že 22. mája 2003 bol v Kyjeve podpísaný Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 304/2013 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008  o škole v prírode
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007, ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  č. 11/2013 ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície

Právne predpisy súvisiace s ochranou lesov

 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264 zo 17. júna 2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 12/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctvev platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 320/2011 Z. z.. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka

Právne predpisy súvisiace s posudzovaním vplyvov na životné prostredie

 • Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 439/2010, že 21. mája 2003 bol v Kyjeve prijatý Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice (oznámenie č. 162/2000 Z. z.)

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 20. 12. 2016