Preskočit na obsah

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru Regiónov: Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch COM (2010) 352

Dátum schválenia: 2010
Forma: Európska Komisia (KOM 2010) 352 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK

 

Týmto oznámením Komisia podporila koordinovaný prístup k iniciatívam turizmu a definovala nový akčný rámec na podporu jeho konkurencieschopnosti a schopnosti udržateľného rastu V súlade s Lisabonskou zmluvou je hlavným cieľom európskeho turizmu podpora konkurencieschopnosti odvetvia, pričom je potrebné si uvedomiť, že z dlhodobého hľadiska je konkurencieschopnosť úzko spojená s „udržateľným“ spôsobom rozvoja. Tento cieľ je jasne spojený s novou hospodárskou stratégiou Únie „Európa 2020“ a jej ďalšími iniciatívami. Cieľom európskeho akčného programu je podpora prosperity cestovného ruchu v Európe. Musí však tiež reagovať na problematiku týkajúcu sa sociálnych záležitostí, územnej súdržnosti a ochrany a zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva.
 
Na dosiahnutie cieľov je možné zoskupiť činnosti podporujúce rozvoj turizmu do štyroch osí, jednou z nich je „upevniť obraz a zviditeľnenie Európy ako súboru udržateľných a kvalitných destinácií“.