Preskočit na obsah

Biomasa

Biomasa sa používa na výrobu tepla, elektriny, bioplynu a biopalív. Predpokladá sa, že v budúcnosti postupne nahradí významnú časť fosílnych palív využívaných na výrobu tepla a palív pre dopravu.
Energetické plodiny nie sú,
až na výnimky, ľahko dostupné. Ideálna energetická rastlina - zdroj biomasy pre energetický sektor je definovaná ako tá, ktorá má vysoké výnosy na hektár, nízke produkčné náklady, vysoký energetický obsah a nízky obsah vody v dobe zberu alebo ťažby (napr. biomasa, ktorá má byť v termochemických procesoch transformovaná na ušľachtilejšiu formu energie - elektrinu a/alebo teplo). Zároveň jej dopad na životné prostredie musí byť prijateľne nízky a musí byť ľahko integrovaná do existujúcich poľnohospodárskych a lesníckych systémov a praxe. 
Zníženie stavov hospodárskych zvierat spôsobilo prebytok produkcie biomasy mačinového fondu. Z tohto dôvodu dochádza k viacerým negatívnym sprievodným javom (narp. zarastanie trvalých trávnych porastov náletovými drevinami) vo vývoji vegetácie a údržby krajiny.

Rozdelenie biomasy podľa výrobného odvetvia:

 • poľnohospodárska biomasa (obilná, repková, kukuričná slama, konopa, živočíšne exkrementy, odpady zo sadov a vinohradov a účelovo pestované energetické plodiny (napr. vŕba, topoľ, láskavec, štiavec)),
 • lesná biomasa (palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra, štiepka, rýchlorastúce dreviny),
 • odpady z drevospracujúceho priemyslu (odrezky, hobliny, piliny),
 • komunálny a priemyselný odpad (tuhý spáliteľný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, skládkový plyn, kalový plyn).

Vhodné oblasti na pestovanie plodín na energetické využívanie:

 • v marginálnych oblastiach, kde dochádza k upúšťaniu od obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a k jej postupnej degradácii náletom burín a sukcesnými procesmi,
 • v emisne zaťažených oblastiach a na kontaminovaných pôdach, kde je výroba potravín a krmovín zo zdravotných dôvodov riziková a pôdu možno poľnohospodársky využívať (150 - 450 tisíc ha),
 • v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov, kde je podstatne obmedzené používanie hnojív a ostatných agrochemikálií,
 • v enklávach prírodných rezervácií a národných parkov, kde sú podobné obmedzenia (352 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy),
 • v najúrodnejších oblastiach ide predovšetkým o alternatívne využívanie nadprodukcie tradičných plodín na nepotravinárske účely (obilie - lieh, repka MERO, kukurica - bioplyn, slama - vykurovanie a pod.) a
 • pestovanie na nepotravinárske využitie má nadviazať na rastlinnú výrobu a okolitú krajinu.

Nevhodné oblasti na pestovanie plodín na energetické využívanie:

 • územia s právnou ochranou prírody stupňom 4 a 5 a ich vyhlásených ochranných pásiem,
 • územia biotopov európskeho významu (SCI) zo sústavy NATURA 2000,
 • územia národných parkov vo všetkých stupňoch ochrany okrem ich ochranných pásiem.

Podmienečne vhodné oblasti na pestovanie plodín na energetické využívanie:

 • výlučne autochtónne dreviny a plodiny za podmienky pestovania výlučne pôvodných druhov mozaikovitým (nie veľkoblokovým spôsobom - max veľkosť honu 3 - 5 ha):
  • územia ochranných pásiem národných parkov,
  • územia chránených krajinných oblastí,
  • ochranné zóny 500 m, tam kde na územia národných parkov a chránených krajinných oblastí nenadväzujú ochranné pásma,
  • ochranné zóny 500 m území biotopov európskeho významu (SCI),
 • povolené autochtónne a introdukované dreviny a plodiny, za podmienky odsúhlasenia podmienok pestovania  orgánom ochrany prírody:
  • územia chránených vtáčích území (SPA) zo sústavy NATURA 2000,
  • územia s výskytom (v okolí) významných biotopov podľa mapovania biotopov.

Bez obmedzenia - podľa vhodnosti pestovania:

 • v depresných polohách, ťažké a veľmi ťažké pôdy - len dreviny,
 • v štandardných polohách veľmi ťažké pôdy - odporúčané dreviny,
 • na plytkých alebo silne skeletovitých pôdach, alebo kombinácii - odporúčané dreviny,
 • v štandardných polohách ťažké pôdy - odporúčané plodiny,
 • na stredne skeletovitých pôdach - odporúčané plodiny aj dreviny,
 • v štandardných polohách na silne erózne ohrozených a veľmi silne erózne ohrozených pôdach - odporúčané plodiny aj dreviny,
 • v problematických polohách na silne erózne ohrozených a veľmi silne erózne ohrozených pôdach - len dreviny,
 • v priestoroch s veľmi nízkym zastúpením lesných porastov a nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) a absenciou aj iných prvkov ÚSES - odporúčaná kombinácia plodín a drevín.

Poznámka
Za štandardné polohy sa považujú poľnohospodárske pôdy so sklonom do 12 stupňov do 600 m n. m.
Za problematické polohy sa považujú poľnohospodárske pôdy so sklonom od 12 do 17 stupňov a od  600 m n. m., resp. ich kombinácia.