Preskočit na obsah

Štruktúra Atlasu krajiny Slovenskej republiky

 

1. kapitola: KRAJINA A JEJ ZOBRAZENIE""

Výklad základných pojmov, schematické znázornenie krajiny, obrazová demonštrácia základných pojmov (krajina ako celok a jej jednotlivé štruktúry), grafické zobrazenie metodického postupu tvorby atlasu, historické zobrazenie krajiny vo vedutách a v krajinomaľbe.

Subkapitoly:

 • Definícia krajiny a schematické znázornenie základných pojmov
 • Metodický postup tvorby Atlasu krajiny SR
 • Historické zobrazenie krajiny
 • Slovenská krajina vo výtvarnom umení

 

 

 

2. kapitola: VÝVOJ OSÍDLENIA A MAPOVÉHO ZOBRAZENIA""

Historický aspekt mapového zobrazenia územia Slovenska, vývoj územného a správneho usporiadania, formovanie hraníc samotného štátneho útvaru.

Subkapitoly:

 • Historický vývoj osídlenia krajiny
 • Vznik a vývoj štátnych hraníc
 • Vývoj územného a správneho usporiadania
 • Vývoj mapovania a zobrazenia územia Slovenska

 

 

 

 

3. kapitola: POLOHA

Poloha a postavenie Slovenska v rámci sveta a Európy, celkový geografický, hospodársky, politický a kultúrny pohľad na našu krajinu.

Subkapitoly:

 • Geografická poloha Slovenska
 • Európske kontexty polohy Slovenska
 • Geografický obraz Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

 

4. kapitola: PRVOTNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA 

Podrobne zachytená živá a neživá príroda predstavuje prvotnú bázu krajiny,"" ešte neovplyvnenú človekom a jeho aktivitami, ktoré tvoria základ rastu každého štátu. Prvotná štruktúra krajiny predstavuje súbor zložiek geografickej sféry, ktoré sú trvalým materiálnym základom ostatných štruktúr. Výstupom tejto kapitoly sú typy a regióny prvotnej krajiny.

Subkapitoly:

 • Geologický podklad
 • Povrch
 • Ovzdušie
 • Vodstvo
 • Pôdy
 • Rastlinstvo
 • Živočíšstvo
 • Typy prvotnej krajinnej štruktúry

 

5. kapitola: DRUHOTNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA" "

Je tvorená súborom hmotných prvkov, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, pričom vytvoril aj nové, umelé prvky, ktoré v súčasnosti vypĺňajú celý zemský povrch. Druhotná štruktúra krajiny je odrazom pôsobenia ľudskej činnosti na biotické a abiotické zložky krajiny, a zároveň odzrkadľuje stupeň antropogénnej premeny krajiny.

Subkapitoly:

 • Súčasné využívanie krajiny
 • Špeciálne krajinné štruktúry
 • Reálna vegetácia

 

 

 

 

 

 

6. kapitola: OBYVATEĽSTVO A JEHO AKTIVITY V KRAJINE""

Hlavným výstupom tejto kapitoly je demografická a hospodárska štruktúra, vzdelanostné a duchovné hodnoty, hustota a vývoj obyvateľstva, migračné regióny, národnostná, vzdelanostná a ekonomická štruktúra obyvateľstva, typy obcí, vývoj urbanizácie, centrá osídlenia, aglomeračné oblasti, spádové regióny a iné charakteristiky. 

Subkapitoly:

 • Obyvateľstvo
 • Sídla
 • Poľnohospodárstvo
 • Priemysel
 • Doprava
 • Cestovný ruch a vybrané služby
 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2001

 

 

7. kapitola: PRÍRODNO-SÍDELNÉ REGIÓNY 

Hlavným výstupom tejto kapitoly je syntéza podkladov, ktoré sa vyjadria ako typy a regióny krajiny. Pre hodnotenie územia majú veľkú výpovednú hodnotu, pretože v ďalšom postupe ich interpretácie možno získať celý rad informácií o vhodnosti ich využívania na určité aktivity, potenciály, únosnosti územia a pod.

Subkapitoly:

 • Krajinnoekologické syntézy
 • Priestorové vzťahy a prírodno-sídelné regióny

 

 

 

8. kapitola: CHRÁNENÉ ÚZEMIA A PRÍRODNÉ ZDROJE""

Spoznávanie mimoriadnych hodnôt prírodného a kultúrneho dedičstva ako nových zdrojov obnovy a regenerácie krajiny. Ochranu a zachovanie významných častí krajiny možno realizovať aj prostredníctvom legislatívnych predpisov. Tieto prvky zabezpečujú zachovanie genofondu, ekologickej stability a rozmanitosti krajiny. Ich hodnota je pre človeka, ako užívateľa krajiny, nenahraditeľná.

Subkapitoly:

 • Využívanie krajiny ako prírodného zdroja
 • Ekologicky a kultúrne významné prvky krajiny
 • Ekologická a kultúrno-historická regionalizácia krajiny

 

9. kapitola: STRESOVÉ JAVY V KRAJINE""

Hodnotenie krajiny z pohľadu negatívnych vplyvov činností človeka na krajinu. Stresové javy vytvárajú v krajine rôzne environmentálne problémy, ohrozujú prírodné zdroje, ekologickú stabilitu a zdravie obyvateľstva.

Subkapitoly:

 • Zdroje stresových javov a ich priemet v krajine
 • Vplyv stresových javov na prírodné zdroje a zdravie človeka
 • Zaťaženie krajiny stresovými javmi

 

 

 

10. kapitola: KRAJINA AKO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ČLOVEKA""

Náčrt budúceho rozvoja územia na základe stanovenia environmentálnych limitov a vyčlenenia priestorov na rôzne aktivity podľa vhodnosti využívania typov krajiny, ako aj priestorové vyjadrenie kvality životného prostredia.

Subkapitoly:

 • Limity a potenciály rozvoja aktivít v krajine
 • Možnosti rozvoja aktivít v krajine