Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Atlas krajiny Slovenskej republiky

Krajina je výsledkom spolupôsobenia človeka a prírody počas dlhých historických dôb. Nesie pečať dávnej minulosti, odráža vyspelosť doby so všetkými pozitívami aj negatívami, ktoré spôsobil človek a jeho aktivity. Mení sa vplyvom činností ľudského spoločenstva a transformuje sa do podôb, ktoré častokrát nevieme predvídať.

Ľudstvo má na svojej doterajšej ceste stále väčšie možnosti, ako pokoriť prírodu a ovládnuť vesmír. Je to zdanlivé víťazstvo, pretože pôvodnú, človekom nezmenenú krajinu už takmer na Zemi nenachádzame. Lesy sme zmenili na monokultúry alebo sme ich nahradili poliami a domami, meandrujúce toky sme zmenili na regulované rieky a kanále, políčka vystriedali rozľahlé lány, dediny sme transformovali na vilové štvrte a malebné mestečká sa neprimerane rozrastajú do veľkomiest. Je zaujímavé, že to, čo nám tu zanechali naši predkovia, si vážime, obdivujeme a dokonca aj chránime. Všetky fenomény krajiny, ktoré doteraz vznikli, sú súčasťou životných potrieb človeka. Možno z pohľadu budúcnosti tvrdiť bez obáv, že nová generácia tak isto s úctou vzhliadne na nami pretvorenú krajinu?

Zachytiť premeny krajiny od najstarších čias až po súčasnosť, ale nevyhnúť sa ani budúcnosti – túto filozofiu si osvojilo široko koncipované dielo ATLAS KRAJINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Kritériom pri jeho zostavovaní bola snaha o komplexné vyjadrenie mnohotvárnosti prírodných prvkov a funkcií krajiny, ako aj vyváženosť ich foriem, problémov exploatácie, narúšania rovnovážneho stavu krajiny smerom k devastácii a na základe tohto poznania formulovať hlavné smery rozvoja krajiny Slovenskej republiky tak, aby si zachovala svoje čaro a zdravé životné podmienky.

Cieľom ATLASU KRAJINY SR bolo nielen zdokumentovať vývoj a stav krajiny v danom období, ale ju komplexne zhodnotiť ako zdroj pre trvalo udržateľný život spoločnosti, stanoviť jej potenciály, identifikovať limity rozvoja územia a predstaviť krajinu ako životný priestor pre budúce generácie.

Atlas vydalo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2002.  Dielo vychádza z vedeckých poznatkov Atlasu SSR (1980), ako aj Etnografického atlasu Slovenska (1990).

Zo spracovaných gis vrstiev Atlasu krajiny SR vytvorila v roku 2005 Slovenská agentúra životného prostredia online aplikáciu. Aplikácia obsahuje súbor mapových kompozícií pre internetových užívateľov. Mapové kompozície sú rozdelené do kapitol a subkapitol identických s polygrafickou formou Atlasu krajiny SR.

Jedinečnosť tejto aplikácie bola v roku 2005 ocenená na medzinárodnom kongrese ITAPA.  V súťaži o najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy získala Čestné uznanie v kategórii Nové služby.
Vstup do aplikácie: https://app.sazp.sk/atlassr

Kontakt: web@enviroportal.sk