Preskočit na obsah

Atlas krajiny Slovenskej republiky

Súčasná slovenská krajina je výsledkom spolupôsobenia človeka a prírody počas dlhých historických dôb. Nesie pečať dávnej minulosti, odráža vyspelosť doby so všetkými pozitívami aj negatívami, ktoré spôsobil človek a jeho aktivity. Krajina sa mení vplyvom činností ľudského spoločenstva a transformuje sa do podôb, ktoré častokrát nevieme predvídať.

Ľudstvo má na svojej doterajšej ceste stále väčšie možnosti, ako pokoriť prírodu a ovládnuť vesmír. Je to zdanlivé víťazstvo, pretože pôvodnú, človekom nezmenenú krajinu už takmer na Zemi nenachádzame. Lesy sme zmenili na monokultúry alebo sme ich nahradili poliami a domami, meandrujúce toky sme zmenili na regulované rieky a kanále, políčka vystriedali rozľahlé lány, dediny sme transformovali na vilové štvrte a malebné mestečká sa neprimerane rozrastajú do veľkomiest. Je zaujímavé, že to, čo nám tu zanechali naši predkovia, si vážime, obdivujeme a dokonca aj chránime. Všetky fenomény krajiny, ktoré doteraz vznikli, sú súčasťou životných potrieb človeka. Možno z pohľadu budúcnosti tvrdiť bez obáv, že nová generácia tak isto s úctou vzhliadne na nami pretvorenú krajinu?

V súčasnosti sú poznatky ľudskej spoločnosti takmer na vrchole našich ambícií, sa viac ako kedykoľvek predtým zamýšľame nad našimi počinmi. Zachytiť premeny krajiny od najstarších čias až po súčasnosť, ale nevyhnúť sa ani budúcnosti – túto filozofiu prezentuje široko koncipované dielo ATLAS KRAJINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Pochopiť a správne interpretovať krajinu predpokladá poznať pôsobenie prírodných faktorov i zachytiť hmotné výsledky činnosti človeka a ich vplyv na krajinu. Vieme objektívne hodnotiť súčasnosť, zachytiť jej široký diapazón, aby sme smer nášho poznania pozmenili v prospech prírody. Tvorba interakčných jednotiek, ktoré reprezentujú jednotlivé štruktúry krajiny, sa premieta do typov a regiónov krajiny, ktoré sa stanú hlavnými predpokladmi budúceho rozvoja územia. K týmto poznatkom nevyhnutne patria informácie, ktoré zdokumentujú postavenie Slovenska v geografickom kontexte, ako aj vývoj osídlenia a zmien krajiny v dávnej minulosti.

Kritériom pri zostavovaní Atlasu krajiny SR bola snaha o komplexné vyjadrenie mnohotvárnosti prírodných prvkov a funkcií krajiny, ako aj vyváženosť ich foriem, problémov exploatácie, narúšania rovnovážneho stavu krajiny smerom k devastácii a na základe tohto poznania formulovať hlavné smery rozvoja krajiny Slovenskej republiky tak, aby si zachovala svoje čaro a zdravé životné podmienky. ATLAS vychádza z vedeckých poznatkov Atlasu SSR (1980), ako aj Etnografického atlasu Slovenska (1990).

Cieľom ATLASU KRAJINY SR bolo nielen zdokumentovať doterajší vývoj a stav krajiny, ale ju komplexne zhodnotiť ako zdroj pre trvalo udržateľný život spoločnosti, stanoviť jej potenciály, identifikovať limity rozvoja územia a predstaviť krajinu ako životný priestor pre budúce generácie.