Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020


Dátum schválenia: 9. 7. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 350/2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 (3. AP) je v poradí tretím vykonávacím opatrením Koncepcie energetickej efektívnosti SR. Má prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti energetickej efektívnosti. Nadväzuje na predchádzajúce dva akčné plány energetickej efektívnosti, 1. AP pre roky 2008 - 2010 a 2. AP pre roky 2011 – 2013.
 
Tretí akčný plán energetickej efektívnosti v sebe spája požiadavky smernice 2002/36/ES o energetických službách ako aj nové požiadavky smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. V pláne sú vyhodnotené opatrenia energetickej efektívnosti plánované na roky 2011 – 2013 a plnenie trojročného cieľa úspor energie v súlade so smernicou 2002/36/ES a zároveň sú stanovené nové a pokračujúce opatrenia energetickej efektívnosti na ďalšie obdobie 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 zohľadňujúc požiadavky smernice 2012/27/EÚ. Jednou z nich je aj požiadavka na rozšírenie opatrení zo strany spotreby aj na stranu premeny, prenosu a distribúcie energie. Ďalšou požiadavkou je povinnosť vyjadrenia národného indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti a vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti vo forme absolútnej hodnoty primárnej spotreby energie (PEZ) a absolútnej hodnoty konečnej energetickej spotreby (KES) v roku 2020.
 
Národné indikatívne ciele energetickej efektívnosti SR podľa smernice 2012/27/EÚ
Úspora KES
Ročný: 3 416 TJ/rok
Trojročný (nekumulatívny): 10 247 TJ
Do roku 2020 (kumulatívny): 79 695 TJ, čo predstavuje 23 %
Úspora PEZ
Ročný: 5 344 TJ/rok
Trojročný (nekumulatívny): 16 031 TJ
Do roku 2020 (kumulatívny): 124 689 TJ, čo predstavuje 20 %
 
Sektory a ich podiel na úsporách v rokoch 2014 - 2016:
Budovy 3 087 TJ                                                   36 %
Priemysel 2 569 TJ                                               30 %
Verejný sektor 1 672 TJ                                         19 %
Spotrebiče 737 TJ                                                  8 %
Doprava 576 TJ                                                      7 %

Horizontálne opatrenia
Premena, prenos a distribúcia energie