Preskočit na obsah

Obec ako povoľujúci orgán

  • Môže požiadať MŽP SR o začatie konania podľa § 20 ods. 1 zákona, v ktorom MŽP SR rozhodne, či sa musí posudzovať podľa zákona činnosť, ktorá sa má vykonávať na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území a nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona.
  • Má právo na doručenie zámeru (§ 23 ods. 1 zákona) a správy o hodnotení (§ 33 ods. 1 zákona); podpisovej listiny a dokladu o zaregistrovaní občianskeho združenia (§ 26 zákona); dokladu o zaregistrovaní mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia (§ 27 zákona); rozhodnutia zo zisťovacieho konania (§ 29 ods. 9 zákona) a záverečného stanoviska (§ 37 ods. 4 zákona).
  • Spolupracuje s príslušným orgánom pri určovaní rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu (§ 30 ods. 1 zákona).
  • Spolupracuje s príslušným orgánom pri určení, že správu o hodnotení nie je  potrebné vypracúvať (§ 31 ods. 1 zákona),
  • Vyjadruje sa k zámeru predloženému podľa § 23 ods. 1 zákona a  doručí písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu (§ 23 ods. 4 zákona).
  • Vyjadruje sa k správe o hodnotení predloženej podľa § 33 ods. 1 zákona a  doručí písomné stanovisko k správe o hodnotení príslušnému orgánu (§ 35 ods. 1 zákona).
  • Vyjadruje sa k návrhu rozsahu hodnotenia (§ 30 ods. 5 zákona).
  • Nemôže bez priloženia záverečného stanoviska k činnosti vydať rozhodnutie o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
  • Doručuje právoplatné rozhodnutie o povolení činnosti príslušnému orgánu a zároveň vhodným spôsobom zverejní výrokovú časť rozhodnutia a podstatnú časť jeho odôvodnenia týkajúcu sa životného prostredia a to ešte pred nadobudnutím jeho právoplatnosti.
  • Určuje v rozhodnutí podľa osobitných predpisov rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania vplyvov navrhovanej činnosti s prihliadnutím na záverečné stanovisko z procesu posudzovania podľa zákona (§ 39 zákona).