Preskočit na obsah

Obec ako navrhovateľ

 • Vykonáva alebo zabezpečí hodnotenie navrhovanej činnosti podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Vypracúva alebo zabezpečí vypracovanie príslušnej dokumentácie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to zámer (§ 22  a príloha č. 9 zákona) a správu o hodnotení (§ 31 ods.1 a príloha č. 11 zákona), oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
 • Doručuje príslušnému orgánu zámer v listinnom vyhotovení v počte, ktorý si vopred dohodne  s príslušným orgánom a jedenkrát na elektronickom nosiči (§ 22 ods. 1 zákona).
 • Na základe požiadania poskytuje ministerstvu doplňujúce informácie na objasnenie požiadaviek podnetu a zisťovacieho konania, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona (§ 20 ods. 5 a § 29 ods. 6 zákona),
 • Môže požiadať príslušný orgán o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti (§ 22 ods. 7 zákona).
 • Môže požiadať ministerstvo o začatie konania podľa § 20 ods. 1 zákona - podnet, v ktorom ministerstvo rozhodne, či sa musí posudzovať podľa zákona činnosť, ktorá sa má vykonávať na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území a nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona.
 • Prerokúva s príslušným orgánom návrh rozsahu hodnotenia (§ 30 ods. 1 zákona).
 • Informuje v spolupráci s dotknutou obcou verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia a o jeho časovom harmonograme (§ 30 ods. 4 zákona).
 • Predkladá príslušnému orgánu správu o hodnotení činnosti v počte listinných vyhotovení určenom v rozsahu hodnotenia a na elektronickom nosiči dát; zároveň mu oznámi, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov požiadal alebo bude žiadať (§ 31 ods. 2 zákona).
 • Dopĺňa na základe požiadavky príslušného orgánu  neúplnú správu o hodnotení (§ 31 ods. 3 zákona a § 35 ods. 5 a ods. 6 zákona).
 • Spolupracuje s dotknutou obcou pri uskutočnení verejného prerokovania navrhovanej činnosti (§ 34 ods. 2 zákona) a vyhotovení záznamu z verejného prerokovania (§ 34 ods. 4 zákona).
 • Zabezpečuje vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom (§ 36 ods. 3 zákona) a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa § 36 ods. 4 zákona.
 • Poskytuje spracovateľovi odborného posudku na jeho žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii (§ 36 ods. 5 zákona).
 • Môže požiadať príslušný orgán o predĺženie platnosti záverečného stanoviska na základe písomného preukázania, že nedošlo k podstatným zmenám navrhovanej činnosti, podmienok v dotknutom území a novým skutočnostiam (§ 37 ods. 7 zákona).
 • Zúčastňuje sa na konzultáciách ministerstva s dotknutou stranou v prípade cezhraničného posudzovania (§ 47 ods. 2 zákona) ako i ďalších konzultácií s ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti (§ 63 zákona).
 • Po dobu aktuálnosti uchováva, najmenej však 10 rokov od skončenia procesu posudzovania navrhovanej činnosti, dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania (§ 58 ods. 2 zákona).
 • Znáša väčšinu nákladov spojených s procesom posudzovania (§ 59 ods. 1 zákona).
 • Môže požiadať právnické, resp. fyzické osoby o informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné na vypracovanie správy o hodnotení (§ 58 ods. 3 zákona).
 • Môže požiadať, v prípade pochybnosti, príslušný orgán o rozhodnutie, či niektoré náklady má znášať navrhovateľ (§ 59 ods. 2 zákona) a v tomto prípade je i účastníkom správneho konania.
 • Zabezpečuje poprojektovú analýzu posudzovanej činnosti, ak bude navrhovanú činnosť vykonávať (§ 39 zákona).