Preskočit na obsah

Obec ako dotknutá obec

Obec vystupuje v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie ako orgán samosprávy, ktorý sleduje  a zastáva záujmy samosprávnej jednotky a zároveň ako koordinátor, ktorý zabezpečuje väzbu medzi verejnosťou a navrhovateľom, či príslušným orgánom.

Obec má právo na doručenie:

 • zámeru (§ 23 ods. 1 zákona),
 • správy o hodnotení (§ 33 ods. 1 zákona),
 • informácie, že správu o hodnotení nie je  potrebné vypracúvať (§ 31 ods. 1 zákona),
 • podpisovej listiny a dokladu o zaregistrovaní občianskeho združenia (§ 26 zákona),
 • dokladu o zaregistrovaní mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia (§ 27 zákona),
 • rozhodnutia zo zisťovacieho konania (§ 29 ods. 9 zákona) a
 • záverečného stanoviska (§ 37 ods. 4 zákona).

Obec ďalej:

 • môže požiadať MŽP SR o začatie konania podľa § 20 ods. 1 zákona - podnet.  MŽP SR zváži, či začne konanie, v ktorom rozhodne, či sa musí posudzovať podľa zákona činnosť, ktorá sa má vykonávať na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území a nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona;
 • informuje verejnosť:
  • o zámere (§ 23 ods. 3 zákona);
  • o rozhodnutí zo zisťovacieho konania (§ 29 ods. 9 zákona);
  • o určenom rozsahu hodnotenia (§ 30 ods. 5 zákona) o správe o hodnotení (§ 34 zákona);
  • o záverečnom stanovisku (§ 37 ods. 5 zákona)  a
  • umožňuje verejnosti do nich nahliadnuť a robiť si z nich výpisy, príp. kópie;
 • organizuje v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti (§ 34 ods. 2 zákona);
 • vyhotoví v spolupráci s navrhovateľom záznam o verejnom prerokovaní a doručí ho príslušnému orgánu (§ 34 ods. 4 zákona) do 7 dní od jeho konania;
 • vypracováva:
  • stanovisko k zámeru (§ 23 ods. 4);
  • k rozsahu hodnotenia (§ 30 ods. 5 zákona);
  • správe o hodnotení (§ 35 ods. 1 zákona);
 • môže požiadať MŽP SR o začatie konania podľa § 20 ods. 1 zákona, v ktorom MŽP SR rozhodne, či sa musí posudzovať podľa zákona činnosť, ktorá sa má vykonávať na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území a nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona.