Preskočit na obsah

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody

Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny (podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z,), najmä ak ide o:

 • schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie, 
 • vydanie územného rozhodnutia,
 • vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby, 
 • vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie,
 • vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
 • vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby, 
 • vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení prieskumného územia, 
 • vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení chráneného ložiskového územia, 
 • vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru, 
 • vydanie povolenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, 
 • vydanie súhlasu na zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu, chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo premenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu, 
 • vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov, 
 • schválenie alebo zmenu lesného hospodárskeho plánu, 
 • schválenie alebo zmenu projektu geologickej úlohy, 
 • schválenie alebo zmenu základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja, 
 • vydanie rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na chránených druhoch a chránených biotopoch podľa osobitného predpisu.

Orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán uplatňuje záujmy ochrany prírody a krajiny najmä formou vyjadrenia alebo iného stanoviska k činnosti podľa osobitného predpisu.

Vyjadrenie sa vyžaduje v prípadoch uvedených v odseku 1 zákona č. 543/2002 Z. z. V územiach s prvým a druhým stupňom ochrany sa vyjadrenie (odsek 1 písm. c) až f) zákona č. 543/2002 Z. z.) vyžaduje, ak sa rozhodnutie týka činností za hranicami zastavaného územia obce.

Orgán ochrany prírody je povinný ako dotknutý orgán poskytnúť potrebnú súčinnosť iným orgánom rozhodujúcim podľa osobitných predpisov39) o činnostiach, ktoré môžu mať vplyv na ochranu prírody a krajiny, najmä ak ide o rozhodnutie o predbežnej otázke (§ 10 zákona č. 543/2002 Z. z.).