Preskočit na obsah

Práva a povinnosti obce v procese SEA

Práva a povinnosti obcí v procese posudzovania strategických dokumentov sú zamerané na posudzovanie strategických dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni a na posudzovanie strategických dokumentov, ktorými sú územnoplánovacie dokumentácie.

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov sa posudzujú z hľadiska vplyvu na životné prostredie:

  • strategické zákony uvedené v prílohe č. 1 zákona (politiky, koncepcie, plány a programy z oblasti ťažby a úpravy nerastných surovín, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy a telekomunikácií, športu, rekreácie a cestovného ruchu, odpadového hospodárstva, životného prostredia, politiky, plány a programy), ktoré určujú využívanie územia z oblasti regionálneho rozvoja a územnoplánovacie dokumentácie. Tieto strategické dokumenty podliehajú povinnému hodnoteniu podľa tohto zákona;
  • zásadné zmeny strategických dokumentov uvedených v prílohe č. 1 zákona. Každá zmena strategického dokumentu, pred jeho schválením schvaľujúcim orgánom musí prejsť zisťovacím konaním  podľa § 7 tohto zákona. Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania, že strategický dokument sa bude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA, proces pokračuje krokmi povinného hodnotenia (rozsah hodnotenia, správa o hodnotení, odborný posudok, záverečné stanovisko);
  • ostatné strategické dokumenty neuvedené v prílohe č. 1 zákona, ktoré vytvárajú rámec pre činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona a podliehajú zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona o EIA. Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania, že strategický dokument sa bude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA, proces pokračuje krokmi povinného hodnotenia (rozsah hodnotenia, správa o hodnotení, odborný posudok, záverečné stanovisko).

Práva a povinnosti obce ako: