Preskočit na obsah

Posudzovanie vplyvov na ŽP

Posudzovanie a hodnotenie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie je komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaného pôsobenia projektov, stavieb, prevádzok, zariadení a iných zásahov do životného prostredia z hľadiska vplyvu na životné prostredie vrátane zdravia. Predstavuje účinný preventívny systém v starostlivosti o životné prostredie.

V Slovenskej republike je posudzovanie vplyvov na životné prostredie upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi:

Dôležité pojmy

Obec má v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie veľmi dôležité postavenie. Môže vystupovať vo viacerých polohách, a to ako:

V podstatnej časti prípadov sa jednotlivé úlohy obce v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o EIA kumulujú a prelínajú. Vo väčšine sa spája funkcia obce ako dotknutej obce a zároveň povoľujúceho orgánu (stavebného úradu).

V mnohých prípadoch je obec dotknutou obcou a zároveň navrhovateľom. V tomto prípade nemôže byť aj povoľujúcim orgánom, ale túto funkciu plní stavebný úrad určený nadriadeným stavebným úradom.