Preskočit na obsah

Pôsobnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia

 • vykonáva odborný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia (§ 28 ods. 2. zákona č. 137/2010 Z. z.),
 • kontroluje:
  • súlad prevádzky stacionárnych zdrojov s dokumentáciou a s podmienkami určenými obvodným úradom a obcou,
  • dodržiavanie schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia určených na prevádzku stacionárnych zdrojov,
  • dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
  • vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,
  • plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,
  • plnenie a dodržiavanie opatrení z programov,
  • dodržiavanie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia z programov a regulačných opatrení z akčných plánov (§ 11a 12  zákona č. 137/2010 Z. z.),
  • kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív a na tento účel odoberá na náklady kontrolovaných subjektov vzorky a zabezpečuje ich analýzy,
  • reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, kalibrácie, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania, náležitosti a požiadavky vyhotovenia správy o oprávnenom meraní a protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií a dodržiavanie osobitných podmienok oprávneného merania,
  • dodržiavanie ostatných povinností prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov vyplývajúcich zo zákona č. 137/2010 Z.z.,
  • plnenie povinnosti podnikateľa pri uvádzaní údajov (§ 14 ods. 5 zákona č. 137/2010 Z. z.), kvalitu regulovaných výrobkov a označovanie ich obalov  (§ 14 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z. z.), vedenie evidencie a predkladanie údajov (§ 14 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z. z.), na účely kontroly kvality odoberá potrebné množstvo výrobkov, ktoré kontrolovaný subjekt poskytne bezodplatne, a zabezpečuje ich analýzy,
 • uloží na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia,
 • ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, ktoré zistila kontrolnou činnosťou,
 • spolupracuje s krajskými úradmi,  obvodnými úradmi a obcami najmä pri vydávaní súhlasov (§ 17ods. 1 a § 18 ods. 1 a 9 zákona č. 137/2010 Z. z.), pri určovaní prísnejších emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (§ 10 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.) a pri určovaní rozsahu a podmienok vedenia prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov,
 • vydáva obvodným úradom stanoviská na účely konaní o určenie osobitných podmienok alebo osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
 • v osobitných prípadoch navrhuje obvodnému úradu skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní, zrušenie alebo zmenu súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určenie vykonania oprávneného merania,
 • bezodkladne oznamuje obvodnému úradu neplatnosť správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokumentu o výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému emisií so špecifikovanými požiadavkami, ak svojou kontrolnou činnosťou zistila nereprezentatívnosť výsledku merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo zistila iný predpismi ustanovený dôvod neplatnosti správy,
 • navrhuje MŽP SR opatrenia na nápravu v prípade  nedostatkov zistených kontrolou oprávnených osôb na meranie emisií, kalibrácie, skúšky a na inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií so špecifikovanými požiadavkami  alebo navrhuje zmenu alebo zrušenie osvedčenia zodpovednej osoby a kontroluje vykonanie uložených opatrení a odstránenie nedostatkov,
 • posudzuje na vyzvanie MŽP SR spôsobilosť oprávnených osôb a zodpovedných osôb vykonávať oprávnené merania emisií, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií so špecifikovanými požiadavkami vrátane vykonania skúšky zodpovedných osôb,
 • posudzuje na vyzvanie MŽP SR odbornú spôsobilosť žiadateľov o vydanie osvedčenia odborného posudzovateľa v odbore emisno-technologických posudzovaní a v odboroch posudzovania prostriedkov a podmienok oprávnených meraní vrátane vykonania skúšky,
 • spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených meraní,
 • bezodkladne oznamuje príslušnému akreditačnému orgánu a národnému notifikačnému orgánu nedostatky v systéme kvality a v odborných činnostiach vykonávaných oprávnenými akreditovanými a notifikovanými osobami, ktoré zistila svojou kontrolnou činnosťou,
 • zavádza a udržiava systém kvality vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní a vykonávaných kontrol kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií vrátane akreditácie svojich odborných činností podľa medzinárodných technických noriem a účasti na medzilaboratórnych testoch profesijnej spôsobilosti,
 • sleduje technický rozvoj v oblasti ochrany ovzdušia v rozsahu svojej pôsobnosti a spolupracuje s ministerstvom na sprístupňovaní informácií o súčasnom stave najlepších dostupných techník a technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
 • rozhoduje v prípade pochybností o neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej obdobnej činnosti na stacionárnych zdrojoch,
 • vypracúva program monitorovania regulovaných výrobkov, na základe ktorého kontroluje dodržiavanie ustanovených požiadaviek.

Viac informácií: Slovenská inšpekcia životného prostredia