Preskočit na obsah

Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR

 • riadi výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia,
 • vykonáva hlavný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia,
 • prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) zabezpečuje sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,
 • prostredníctvom SHMÚ a obvodných úradov zabezpečuje schvaľovanie meracích prostriedkov, metód, zariadení, sietí a laboratórií na monitorovanie kvality ovzdušia vykonávané prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov a prostredníctvom národného notifikačného orgánu ich akreditáciu a notifikáciu,
 • prostredníctvom národného notifikačného orgánu, SHMÚ a Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) zabezpečuje správnosť merania meracími prostriedkami a kontroluje udržiavanie presnosti meracích prostriedkov, najmä riadením kvality vykonávaným podľa požiadaviek medzinárodných noriem pre akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií a akreditáciu orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody meracích prostriedkov so špecifikovanými požiadavkami,
 • prostredníctvom SHMÚ zabezpečuje analýzy hodnotiacich metód,
 • prostredníctvom SHMÚ zabezpečuje spoluprácu s príslušnými organizáciami členských štátov Európskej únie a s Európskou komisiou (EK) v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia a koordináciu programov na zabezpečenie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky, ktoré organizuje (EK),
 • prostredníctvom vedie SHMÚ evidenciu o veľkých zdrojoch a stredných zdrojoch, o ich emisiách a tieto údaje z evidencie vyhodnocuje,
 • udeľuje výnimky z termínov na dosiahnutie limitných hodnôt pre oxid dusičitý alebo benzén v prípadoch odsúhlasených (EK),
 • prostredníctvom SHMÚ sprístupňuje aktuálne informácie o kvalite ovzdušia verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní,
 • zabezpečuje vo svojej pôsobnosti a prostredníctvom poverenej organizácie a SIŽP sledovanie technického rozvoja v rámci ochrany ovzdušia a podporuje sprístupňovanie informácií o najlepších dostupných technikách (§ 5 a príloha č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z.) a technológiách obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
 • vo veciach odborného posudzovania (§ 19 zákona č. 137/2010 Z. z.):
  • zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na skúšku,
  • vydáva osvedčenie oprávneného posudzovateľa,
  • zabezpečuje zverejňovanie informácie o oprávnených posudzovateľoch a odborných konzultantoch prostredníctvom internetu,
  • odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ak nejde o rozšírenie jeho rozsahu,
  • vyzýva na opakované preukázanie odbornej spôsobilosti alebo na absolvovanie odbornej prípravy v ustanovených prípadoch (§ 19 ods. 5 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z.),
  • ukladá opatrenia na nápravu, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti oprávneného posudzovateľa a zabezpečuje kontrolu ich splnenia,
  • ustanovuje, odvoláva a mení rozsah pôsobnosti odborných konzultantov a posudzuje splnenie požiadaviek na ustanovenie odborného konzultanta,
  • rozhoduje o zrušení, zmene alebo pozastavení platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa do vykonania opatrení na nápravu a zabezpečuje posúdenie splnenia uložených opatrení,
  • zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku,
  • vydáva povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku, určuje rozsah a podmienky vyhotovenia posudku alebo čiastkového odborného posudku (ak sú potrebné),
 • požaduje spresnenie potrebných údajov v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,vo veciach oprávnených meraní (§ 20 zákona č. 137/2010 Z. z.):
  • určuje požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody, ktoré sú potrebné pre vyšpecifikovanie rozsahu a podmienok pôsobnosti oprávnených osôb podľa právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, technických noriem a ostatných technických špecifikácií pre jednotlivé oprávnené technické činnosti,
  • zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby na skúšku,
  • vydáva osvedčenie zodpovednej osoby,
  • rozhoduje o zrušení, zmene alebo o pozastavení platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,
  • vyzýva na opakované preukázanie splnenia požiadaviek na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky,
  • ukladá opatrenia na nápravu, ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, poverená organizácia, akreditačný orgán alebo národný notifikačný orgán zistil nedostatky v znalostiach zodpovednej osoby alebo vo vykonávaní akreditovaných a notifikovaných oprávnených meraní a ostatných odborných činností a zabezpečuje kontrolu ich splnenia,
  • vyzýva oprávnené osoby, zodpovedné osoby a dodávateľov oprávnených meraní na predloženie podkladov a ďalších informácií, ktoré sú potrebné na dohľad nad plnením povinností oprávnenej osoby, zodpovednej osoby, stálych subdodávateľov oprávnených meraní a zodpovedných osôb subdodávateľov,
  • požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,
  • odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby, ak nejde o rozšírenie jeho rozsahu,
  • požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,
  • podáva podnet na konanie živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť, o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene živnostenského oprávnenia alebo o zmene zodpovedných zástupcov,
  • kontroluje úplnosť a správnosť údajov sprístupňovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme (§ 20 ods. 11 zákona č. 137/10 Z. z.) a vyzýva oprávnené osoby na ich opravu alebo aktualizovanie,
  • vyzýva SHMÚ na posúdenie profesijnej spôsobilosti oprávnených osôb a zodpovedných osôb, posúdenie plnenia požiadaviek a profesijnej spôsobilosti na vydanie povolenia na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade a na kontrolu reprezentatívnosti výsledku diskontinuálneho oprávneného merania alebo automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia,
  • poveruje kompetentnú právnickú osobu pôsobnosťou referenčného laboratória pre odbor meraní Ovzdušie - imisie a emisie a dohliada na činnosť referenčného laboratória,
  • spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a notifikácii požiadaviek na špecifický odbor oprávnených meraní, podáva podnety na mimoriadny dohľad, odsúhlasuje akreditačný predpis, ktorým sú vydané notifikačné požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní,
  • zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia na vykonanie oprávneného merania,
  • vydáva povolenia na vykonanie oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti a určuje rozsah a podmienky ich vykonania, ak sú potrebné,
 • je vo vzťahu ku EK notifikačným orgánom a podáva jej informácie a správy v oblasti ochrany ovzdušia vyplývajúce zo smerníc uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 137/2010 Z. z.,
 • vydáva stanovisko pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
 • dozerá ako krajské úrady, obvodné úrady, SIŽP, obce, oprávnení posudzovatelia, oprávnené osoby, zodpovedné osoby a poverené organizácie dodržiavajú ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z.

Viac informácií: Ministerstvo životného prostredia SR