Preskočit na obsah

Povinnosti občana

Ten, kto nakladá s vodami, je povinný dbať na ich ochranu, vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie ich stavu a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využívanie podľa podmienok a požiadaviek vodného zákona a dbať tiež na to, aby neboli porušované práva iných a záujmy chránené osobitnými predpismi; je povinný dbať aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb.

Na koho sa obrátiť?

Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť:

Príznaky mimoriadneho zhoršenia hraničných vôd inšpekcia oznámi Základnému medzinárodnému varovnému stredisku Slovenskej republiky v Bratislave.

Zoznam právnych predpisov platných na území SR: voda