Preskočit na obsah

Podnikateľ v procese EIA

Podnikateľ v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie môže vystupovať:

Na tomto mieste sa pokúsime prehľadnou formou uviesť povinnosti a práva všetkých budúcich realizátorov - navrhovateľov) činností v určitom území, ktoré môžu podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí podľa zákona 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Získate informácie:

  • či vami navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
  • ktorý orgán štátnej správy je pre vašu navrhovanú činnosť príslušným orgánom,
  • o ďalších navrhovaných činnostiach procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí vo vašom okolí.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 15. októbra 2015