Preskočit na obsah

Príslušný orgán

Orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, obvodný úrad životného prostredia (ďalej len „obvodný úrad“).

V prípade, ak navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, tzn. jeho prahová hodnota je uvedená v časti B prílohy č. 8 zákona, príslušným orgánom, ktorému sa zámer predkladá, je obvodný úrad životného prostredia do územnej pôsobnosti ktorého navrhovaná činnosť patrí.

V prípade, ak navrhovaná činnosť podlieha povinnému hodnoteniu, tzn. že je jeho prahová hodnota uvedená v časti A prílohy č. 8 zákona, príslušným orgánom, ktorému sa zámer predkladá, je ministerstvo. Ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja je príslušným orgánom. Ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých územných obvodoch, obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja určí, ktorý obvodný úrad je príslušným orgánom.