Preskočit na obsah

Povoľujúci orgán

Obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Povoľujúcim orgánom môže byť všeobecný stavebný úrad, tzn. obec, ale aj špeciálny stavebný úrad – dráhový, obvodný banský úrad, úrad IPKZ, pozemkový úrad, vojenský stavebný úrad a ďalšie.