Preskočit na obsah

Fyzická osoba

Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. Fyzická osoba môže podávať písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti alebo k správe o hodnotení navrhovanej činnosti, alebo môže podať pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. Ak zo stanovísk vyplýva, že má záujem na rozhodnutí, tak potom má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu postavenie účastníka konania.

V prípade, ak najmenej 250 fyzických osôb podá zhodné písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti, alebo k správe o hodnotení navrhovanej činnosti, alebo podá pripomienky k rozsahu hodnotenia, považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa § 25 zákona č. 24/2006 Z. z., splnomocnencom občianskej iniciatívy je ten, ktorého písomné stanovisko bolo doručené ako prvé v poradí.